විසාකාවන්ගෙන් තරගාවලි වාර්තා 4ක්; ජෝසප්වරු තවදුරටත් පෙරමුණේ

346

45 වන ‘මයිලෝ’ සමස්ත ලංකා පාසල් පිහිනුම් ශූරතාවලියේ දෙවන දිනයේ වූ ඊයේ (07) දිනයේ දී කොළඹ විසාකා විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩිකාවන් නව තරගාවලි වාර්තා 4ක් පිහිටුවමින් විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වීමට සමත් වූ අතර අනෙක් පසින් තරගාවලියේ බාලක කාණ්ඩයේ තවදුරටත් පෙරමුණේ රැඳෙන්නට කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩකයින් සමත් විය. කිමිකෝගේ වාර්තාවක් අලුත් කරමින් පළමු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

45 වන ‘මයිලෝ’ සමස්ත ලංකා පාසල් පිහිනුම් ශූරතාවලියේ දෙවන දිනයේ වූ ඊයේ (07) දිනයේ දී කොළඹ විසාකා විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩිකාවන් නව තරගාවලි වාර්තා 4ක් පිහිටුවමින් විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වීමට සමත් වූ අතර අනෙක් පසින් තරගාවලියේ බාලක කාණ්ඩයේ තවදුරටත් පෙරමුණේ රැඳෙන්නට කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩකයින් සමත් විය. කිමිකෝගේ වාර්තාවක් අලුත් කරමින් පළමු…