කිමිකෝගේ වාර්තාවක් අලුත් කරමින් පළමු දිනය අවසන් වේ

423

හතළිස් පස්වැනි “මයිලෝ ශ්‍රී ලංකා පාසල් වයස් සීමා ජල ක්‍රීඩා තරගාවලිය” ඊයේ (6) උදෑසන සුගතදාස පිහිනුම් තටාකාංගනයේ දී ආරම්භ වූ අතර පළමු දිනය අවසාන වන විට තරග වාර්තා 8ක් බිහිවීම කැපී පෙනේ. මයිලෝ ශ්‍රී ලංකා පෞද්ගලික සමාගම, අලංකාර සමාරම්භක උත්සවයක් සමඟින් තරගාවලියේ ආරම්භය සනිටුහන් කළ අතර මයිලෝ සමාගමේ අතිරේක ලේකම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

හතළිස් පස්වැනි “මයිලෝ ශ්‍රී ලංකා පාසල් වයස් සීමා ජල ක්‍රීඩා තරගාවලිය” ඊයේ (6) උදෑසන සුගතදාස පිහිනුම් තටාකාංගනයේ දී ආරම්භ වූ අතර පළමු දිනය අවසාන වන විට තරග වාර්තා 8ක් බිහිවීම කැපී පෙනේ. මයිලෝ ශ්‍රී ලංකා පෞද්ගලික සමාගම, අලංකාර සමාරම්භක උත්සවයක් සමඟින් තරගාවලියේ ආරම්භය සනිටුහන් කළ අතර මයිලෝ සමාගමේ අතිරේක ලේකම්…