ශ්‍රී ලංකා පාසල් ජල ක්‍රීඩා සංගමයත්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත්, මයිලෝ එකට එක්ව සංවිධානය කරන 2018 ශ්‍රී ලංකා පාසල් වයස් සීමා පිහිනුම් සහ දියපිමි (Diving) තරගාවලිය ජුනි මස 06 වැනිදා සිට 10 වැනිදා දක්වා පුරා දින 5ක් කොළඹ සුගතදාස පිහිනුම් තටාකයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. සාන්ත ජෝසප් සහ විශාකා විදුහල් ශූරතා දිනයි මරදාන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ජල ක්‍රීඩා සංගමයත්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත්, මයිලෝ එකට එක්ව සංවිධානය කරන 2018 ශ්‍රී ලංකා පාසල් වයස් සීමා පිහිනුම් සහ දියපිමි (Diving) තරගාවලිය ජුනි මස 06 වැනිදා සිට 10 වැනිදා දක්වා පුරා දින 5ක් කොළඹ සුගතදාස පිහිනුම් තටාකයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. සාන්ත ජෝසප් සහ විශාකා විදුහල් ශූරතා දිනයි මරදාන…