සියල්ලන් අභිබවා ගාල්ලේ පාසල් දෙකක් අවසන් මහා තරගයට  

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021  

167
 

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට්  සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ Tier B කොටසේ අවසන් පූර්ව තරග දෙක අද (25) දින කොළඹ තර්ස්ටන් සහ බී. ආර්. සී. ක්‍රීඩාපිටි වලදී ක්‍රියාත්මක වුනු අතර එහිදී ආනන්ද විද්‍යාලය පරාජය කළ මහින්ද විද්‍යාලයත්, ධර්මාසෝක විද්‍යාලය පරාජය කළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට්  සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ Tier B කොටසේ අවසන් පූර්ව තරග දෙක අද (25) දින කොළඹ තර්ස්ටන් සහ බී. ආර්. සී. ක්‍රීඩාපිටි වලදී ක්‍රියාත්මක වුනු අතර එහිදී ආනන්ද විද්‍යාලය පරාජය කළ මහින්ද විද්‍යාලයත්, ධර්මාසෝක විද්‍යාලය පරාජය කළ…