පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ සිව්වැනි දිනය නිමා වුනේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සිව්වැනි පදක්කමේ අයිතිය තහවුරු කරමින්. කෙසේ වෙතත් එම පදක්කම රන් ද? රිදී ද? ලෝකඩ ද? යන්න තවමත් නිශ්චිතව කීමට හැකියාවක් නැත. තෙවැනි දිනය නිමාවේ දී මෙත්සරණි පළඟ අවසන් සටනට පළමු දින දෙක පුරාවටම ශ්‍රී ලංකා පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ සිව්වැනි දිනය නිමා වුනේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සිව්වැනි පදක්කමේ අයිතිය තහවුරු කරමින්. කෙසේ වෙතත් එම පදක්කම රන් ද? රිදී ද? ලෝකඩ ද? යන්න තවමත් නිශ්චිතව කීමට හැකියාවක් නැත. තෙවැනි දිනය නිමාවේ දී මෙත්සරණි පළඟ අවසන් සටනට පළමු දින දෙක පුරාවටම ශ්‍රී ලංකා පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා…