ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 106 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ජාතික මලල ක්‍රීඩා සංචිතයක්

152

ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය (AASL) විසින් ක්‍රීඩකයින් 106 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මලල ක්‍රීඩා ජාතික සංචිතයක් නම් කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර ඔවුන් ජාතික මෙන්ම ජාත්‍යන්තර තලය තුළ මෑත කාලයේ දී දැක්වූ දක්‍ෂතා පදනම් කරගෙන ඔවුන්ව තවදුරටත් සංචිත 3කට කාණ්ඩගත කර ඇත. යුධ හමුදාව ආරක්ෂක සේවා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය ජය ගනී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය (AASL) විසින් ක්‍රීඩකයින් 106 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මලල ක්‍රීඩා ජාතික සංචිතයක් නම් කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර ඔවුන් ජාතික මෙන්ම ජාත්‍යන්තර තලය තුළ මෑත කාලයේ දී දැක්වූ දක්‍ෂතා පදනම් කරගෙන ඔවුන්ව තවදුරටත් සංචිත 3කට කාණ්ඩගත කර ඇත. යුධ හමුදාව ආරක්ෂක සේවා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය ජය ගනී…