තුන් පිම්ම ලෝක වාර්තාව බිඳ වැටෙයි

192
 

වෙනිසුවේලාවේ යුලිමාර් රෝහාස් (Yulimar Rojas) මැඩ්රිඩ් හිදී පැවැත්වුණු ලෝක ගෘහස්ථ මලල ක්‍රීඩා ශුරතාවලියේ මෙවර තරග වාරයේ අවසන් තරගාවලියේ දී ගෘහස්ථ කාන්තා තුන් පිම්ම ඉසව්වෙන් නව ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවන්නට සමත් වුනා. යොවුන් ශූරිය නැවතත් සටනට ඩන්කන් වයිට් හා සුසන්තිකා ජයසිංහට පසුව ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඔලිම්පික් මට්ටමේ… රුසියාවේ ටට්යනා ලෙබඩෝවා 2004 වසරේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වෙනිසුවේලාවේ යුලිමාර් රෝහාස් (Yulimar Rojas) මැඩ්රිඩ් හිදී පැවැත්වුණු ලෝක ගෘහස්ථ මලල ක්‍රීඩා ශුරතාවලියේ මෙවර තරග වාරයේ අවසන් තරගාවලියේ දී ගෘහස්ථ කාන්තා තුන් පිම්ම ඉසව්වෙන් නව ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවන්නට සමත් වුනා. යොවුන් ශූරිය නැවතත් සටනට ඩන්කන් වයිට් හා සුසන්තිකා ජයසිංහට පසුව ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඔලිම්පික් මට්ටමේ… රුසියාවේ ටට්යනා ලෙබඩෝවා 2004 වසරේ…