මහමායා ආධිපත්‍ය බිඳ වැටේ; විශාඛා, Killer Whaleට ජාතික ශූරතා

600
National Swimming 2018

මහනුවර මහමායා බාලිකා විද්‍යාලය පරාජය කරමින් කොළඹ විශාකා විද්‍යාලය 2018 ජාතික පිහිනුම් කිරුල දිනා ගත් අතර පිහිනුම් තටාකය පුරා සිය ආධිපත්‍ය පැතිර වූ Killer Whale ක්‍රීඩා සමාජය ද සිය දෙවන ශූරතාවය දිනා ගත්තේ 2018 ජාතික හා කනිෂ්ඨ ජාතික පිහිනුම් තරගාවලිය සාර්ථකව අවසන් කරමිනි. තරගාවලිය සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. ආදිත්‍ය හා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මහනුවර මහමායා බාලිකා විද්‍යාලය පරාජය කරමින් කොළඹ විශාකා විද්‍යාලය 2018 ජාතික පිහිනුම් කිරුල දිනා ගත් අතර පිහිනුම් තටාකය පුරා සිය ආධිපත්‍ය පැතිර වූ Killer Whale ක්‍රීඩා සමාජය ද සිය දෙවන ශූරතාවය දිනා ගත්තේ 2018 ජාතික හා කනිෂ්ඨ ජාතික පිහිනුම් තරගාවලිය සාර්ථකව අවසන් කරමිනි. තරගාවලිය සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. ආදිත්‍ය හා…