සුමනරත්න හා කවීන් ශතක ඉනිම් වාර්තා කරයි

68
 

සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (17) ක්‍රියාත්මක විය. සාන්ත සර්වේසස් හා මහින්ද විද්‍යාලය ජයග්‍රාහකයින් අතරට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හා සිංගර් ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් අද (17) ක්‍රියාත්මක විය. සාන්ත සර්වේසස් හා මහින්ද විද්‍යාලය ජයග්‍රාහකයින් අතරට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හා සිංගර් ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න්…