අනාගතය දිනන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 20කට කෝටි 4ක ශිෂ්‍යත්ව

90
Image Courtesy : NOC

අනාගතයේ ජාත්‍යන්තර තලයේ දස්කම් දක්වමින් පදක්කම් දිනා ගැනීමට හැකියාවක් ඇති ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 20ක් තෝරා ඔවුන් අතර රුපියල් කෝටි හතරක් වටිනා ශිෂ්‍යත්ව බෙදා දීමේ වැඩසටහනක් ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව CRYSBRO ආයතනයේ අනුග්‍රහය යටතේ ආරම්භ කරන ලදි. ඊයේ (24) ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ දී පැවති උත්සවයක දී ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව සහ CRYSBRO ආයතනය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

අනාගතයේ ජාත්‍යන්තර තලයේ දස්කම් දක්වමින් පදක්කම් දිනා ගැනීමට හැකියාවක් ඇති ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 20ක් තෝරා ඔවුන් අතර රුපියල් කෝටි හතරක් වටිනා ශිෂ්‍යත්ව බෙදා දීමේ වැඩසටහනක් ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව CRYSBRO ආයතනයේ අනුග්‍රහය යටතේ ආරම්භ කරන ලදි. ඊයේ (24) ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ දී පැවති උත්සවයක දී ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව සහ CRYSBRO ආයතනය…