ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂක තනතුර Tom Moodyට

111

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමඟ කටයුතු කළ සාර්ථකම පුහුණුකරුවෙකු වන Tom Moody ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලෙස පත් කර තිබෙනවා. අරවින්ද ද සිල්වා ප්‍රමුඛ ක්‍රිකට් තාක්ෂණික කමිටුව මේ නව තනතුර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට යෝජනා කර තිබුණා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අදාළ සියලු කරුණු ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂකගේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමඟ කටයුතු කළ සාර්ථකම පුහුණුකරුවෙකු වන Tom Moody ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලෙස පත් කර තිබෙනවා. අරවින්ද ද සිල්වා ප්‍රමුඛ ක්‍රිකට් තාක්ෂණික කමිටුව මේ නව තනතුර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට යෝජනා කර තිබුණා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අදාළ සියලු කරුණු ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂකගේ…