ජ’පුර, සබර, යාපනය, රුහුණ, මොරටුව සහ රජරට පෙරටම

433
cricket

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ක්‍රිකට් තරග පසුගිය දා ආරම්භ වූ අතර එහි තුන්වැනි සතියට අදාළ තරග 6ක් මෙම සති අන්තයේ දී පැවැත්විය. එම තරගවල දී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, සබරගමුව, යාපනය, රුහුණ, මොරටුව හා රජරට කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ වාර්තා කිරීමට සමත් විය.  යාපනය වැඩිම ලකුණු වාර්තා කරද්දී අඩුම ලකුණු නැගෙනහිරින් ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ක්‍රිකට් තරග පසුගිය දා ආරම්භ වූ අතර එහි තුන්වැනි සතියට අදාළ තරග 6ක් මෙම සති අන්තයේ දී පැවැත්විය. එම තරගවල දී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, සබරගමුව, යාපනය, රුහුණ, මොරටුව හා රජරට කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ වාර්තා කිරීමට සමත් විය.  යාපනය වැඩිම ලකුණු වාර්තා කරද්දී අඩුම ලකුණු නැගෙනහිරින් ශ්‍රී ලංකා…