යාපනය වැඩිම ලකුණු වාර්තා කරද්දී අඩුම ලකුණු නැගෙනහිරින්

306
© www.moraspirit.com

ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ක්‍රිකට් තරග පසුගිය සතියේ ආරම්භ වූ අතර එහි දෙවන සතියට අදාළ තරග 6ක් මෙම සතිඅන්තයේ පැවැත්විය. එහි දී කැළණිය, යාපනය, පේරාදෙණිය, අග්නිදිග, කොළඹ හා ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල ජයග්‍රහණ වාර්තා කිරීම සමත් විය. තරග ක්‍රීඩාංගණ 6ක දී පැවැත්විය.  කැළණි, පේරා, ජ’පුර, වයඹ, යාපනය සහ රජරටට ජයග්‍රහණ ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ක්‍රිකට් තරග පසුගිය සතියේ ආරම්භ වූ අතර එහි දෙවන සතියට අදාළ තරග 6ක් මෙම සතිඅන්තයේ පැවැත්විය. එහි දී කැළණිය, යාපනය, පේරාදෙණිය, අග්නිදිග, කොළඹ හා ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල ජයග්‍රහණ වාර්තා කිරීම සමත් විය. තරග ක්‍රීඩාංගණ 6ක දී පැවැත්විය.  කැළණි, පේරා, ජ’පුර, වයඹ, යාපනය සහ රජරටට ජයග්‍රහණ ශ්‍රී…