ශරීරයේ මාංශපේෂි වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ඇත්තේ එක් ක්‍රමයක් පමණක් නොවේ. නිතර නිතර සිදු කළ යුතු දැඩි පුහුණුවීම් කටයුතු සිදු කරන්නට ඔබට අපහසු නම් අවම ධාරිතාවයකින් සහ ඉහළ තීව්‍රතාවයකින් යුතු මෙම පුහුණුවීම් හරහා ඔබට දැඩි ශක්තියක් ලබා ගන්නා ගමන්ම මාංශපේෂී ද වර්ධනය කර ගත හැක. ප්‍රෝටීන් ගැන තියෙන මිත්‍යා මත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශරීරයේ මාංශපේෂි වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ඇත්තේ එක් ක්‍රමයක් පමණක් නොවේ. නිතර නිතර සිදු කළ යුතු දැඩි පුහුණුවීම් කටයුතු සිදු කරන්නට ඔබට අපහසු නම් අවම ධාරිතාවයකින් සහ ඉහළ තීව්‍රතාවයකින් යුතු මෙම පුහුණුවීම් හරහා ඔබට දැඩි ශක්තියක් ලබා ගන්නා ගමන්ම මාංශපේෂී ද වර්ධනය කර ගත හැක. ප්‍රෝටීන් ගැන තියෙන මිත්‍යා මත…