ඕනෑම බර ඔසවන්නෙකුගේ ආහාර වේලක ප්‍රෝටීන්වලට හිමිවන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානයකි. නමුත් ආහාරයට ගත යුතු ප්‍රෝටීන් ආහාර සහ ඒවා ආහාරයට ගත යුතු අවස්ථා පිළිබඳව ඇති ප්‍රචලිත මතවාද යම් යම් අවස්ථාවල දී ඔබට ගැටලුකාරී තත්වයන් ඇතිකරන්නට ඉවහල් වන්නට ඇත. එනිසා ප්‍රෝටීන් පිළිබඳව ඇති ප්‍රචලිත මිත්‍යා මතවාද කිහිපයක් ඛණ්ඩනය කිරීමට අපි තීරණය කළෙමු. ඔබ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඕනෑම බර ඔසවන්නෙකුගේ ආහාර වේලක ප්‍රෝටීන්වලට හිමිවන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානයකි. නමුත් ආහාරයට ගත යුතු ප්‍රෝටීන් ආහාර සහ ඒවා ආහාරයට ගත යුතු අවස්ථා පිළිබඳව ඇති ප්‍රචලිත මතවාද යම් යම් අවස්ථාවල දී ඔබට ගැටලුකාරී තත්වයන් ඇතිකරන්නට ඉවහල් වන්නට ඇත. එනිසා ප්‍රෝටීන් පිළිබඳව ඇති ප්‍රචලිත මිත්‍යා මතවාද කිහිපයක් ඛණ්ඩනය කිරීමට අපි තීරණය කළෙමු. ඔබ…