1923 වසරේ ඇමරිකාවේ ලුයිසියානා ප්‍රාන්තයේ උපන් ජෝන් හර්බට් ඉන් සැතපුම් 5500 කටත් එපිටින් පිහිටි ශ්‍රී ලංකාව නම් වූ දිවයිනේ පැසිපන්දු ක්‍රීඩාව නඟා සිටුවිමට දායක වනු වනු ඇතැයි කිසිවෙකුත් නොසිතන්නට ඇත. වයස අවුරුදු 17දීම පල්ලිය හා සම්බන්ධ වුනු මෙතුමා පූජක ධුරයට පත්වීමෙන් අනතුරුව 1954 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේය. ඉයුජන් හර්බට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

1923 වසරේ ඇමරිකාවේ ලුයිසියානා ප්‍රාන්තයේ උපන් ජෝන් හර්බට් ඉන් සැතපුම් 5500 කටත් එපිටින් පිහිටි ශ්‍රී ලංකාව නම් වූ දිවයිනේ පැසිපන්දු ක්‍රීඩාව නඟා සිටුවිමට දායක වනු වනු ඇතැයි කිසිවෙකුත් නොසිතන්නට ඇත. වයස අවුරුදු 17දීම පල්ලිය හා සම්බන්ධ වුනු මෙතුමා පූජක ධුරයට පත්වීමෙන් අනතුරුව 1954 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේය. ඉයුජන් හර්බට්…