2021 වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත 14 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය විසින් නිල යෝජනාවක් ජාතික ආසියානු ක්‍රීඩා කමිටුව සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබේ.  මැක්ස්වෙල්ගේ තීරණයට කෝලිගෙන් පැසසුම් පසුගිය දා නිමා වූ ශ්‍රී ලංකා තරගාවලියෙන් අනතුරුව ……. දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ 13 වැනි ක්‍රීඩා උළෙල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2021 වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත 14 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය විසින් නිල යෝජනාවක් ජාතික ආසියානු ක්‍රීඩා කමිටුව සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබේ.  මැක්ස්වෙල්ගේ තීරණයට කෝලිගෙන් පැසසුම් පසුගිය දා නිමා වූ ශ්‍රී ලංකා තරගාවලියෙන් අනතුරුව ……. දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ 13 වැනි ක්‍රීඩා උළෙල…