ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට තවත් ඇඟලුම් ආයතනයක අනුග්‍රහය

90

මෙරට සුප්‍රසිද්ධ ඇඟලුම් නිෂ්පාදන ආයතනයක් වන නාමල් බාලචන්ද්‍ර පුද්ගලික සමාගම, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිල විධිමත් (Formal) ඇඟලුම් අනුග්‍රාහකයා ලෙසින් ගිවිසුමකට එළඹ ඇත. ඒ අනුව ඉදිරි වසර 3ක කාලය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම්වල නිල විධිමත් ඇඳුම් අනුග්‍රාහක ලෙසින් නාමල් බාලචන්ද්‍ර පුද්ගලික සමාගම කටයුතු කරනු ඇත. දෙපාර්ශ්වය අතර අත්සන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙරට සුප්‍රසිද්ධ ඇඟලුම් නිෂ්පාදන ආයතනයක් වන නාමල් බාලචන්ද්‍ර පුද්ගලික සමාගම, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිල විධිමත් (Formal) ඇඟලුම් අනුග්‍රාහකයා ලෙසින් ගිවිසුමකට එළඹ ඇත. ඒ අනුව ඉදිරි වසර 3ක කාලය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම්වල නිල විධිමත් ඇඳුම් අනුග්‍රාහක ලෙසින් නාමල් බාලචන්ද්‍ර පුද්ගලික සමාගම කටයුතු කරනු ඇත. දෙපාර්ශ්වය අතර අත්සන්…