මේරියන්ස් සහ කෝල්ට්ස් අවසන් මහා තරගයට

50
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විසින් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major Emerging ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට හලාවත මේරියන්ස් කණ්ඩායම සහ කෝල්ට්ස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඊයේ (21) සුදුසුකම් ලබා ගත්තේය.  ලක්ෂාන් සහ සදීර ජය මාවත විවර කරයි වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ……….. එස්. එස්. සී සහ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විසින් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major Emerging ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට හලාවත මේරියන්ස් කණ්ඩායම සහ කෝල්ට්ස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඊයේ (21) සුදුසුකම් ලබා ගත්තේය.  ලක්ෂාන් සහ සදීර ජය මාවත විවර කරයි වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ……….. එස්. එස්. සී සහ…