කොරෝනා නැති තවත් හයක් එංගලන්තයට

90

COVID-19 පරීක්ෂණය සමත් වූ තවත් පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් හය දෙනෙකු එංගලන්තයේ සිටින පාකිස්තාන සංචිතය සමඟ එක්වන බව පාකිස්තාන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ නිලධාරියෙක් AFP වෙත පවසා සිටිනවා. පාකිස්තානය ඒ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ බලා ගන්න ඕන – හිටපු නායක මුලින් COVID-19 යැයි පරීක්ෂණවලින් තහවුරු වූ ක්‍රීඩකයින් 10 දෙනාගෙන් සිව් දෙනෙකු තවදුරටත් පරීක්ෂණවලට භාජනය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

COVID-19 පරීක්ෂණය සමත් වූ තවත් පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් හය දෙනෙකු එංගලන්තයේ සිටින පාකිස්තාන සංචිතය සමඟ එක්වන බව පාකිස්තාන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ නිලධාරියෙක් AFP වෙත පවසා සිටිනවා. පාකිස්තානය ඒ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ බලා ගන්න ඕන – හිටපු නායක මුලින් COVID-19 යැයි පරීක්ෂණවලින් තහවුරු වූ ක්‍රීඩකයින් 10 දෙනාගෙන් සිව් දෙනෙකු තවදුරටත් පරීක්ෂණවලට භාජනය…