ස්වර්ණමය යුගයක් අරඹන්නට බම්බලපිටියේ සාන්තුවරුන්ට හැකි වෙයි ද?

647

2018 වසරේ පාසල් රග්බි පිටියේ සාර්ථකම කණ්ඩායමක් වන බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලයීය රග්බි කණ්ඩායම මේ වසරේ දී සූදානම් වන්නේ ඉතිහාසය අලුතින් ලියන්නටයි. පසුගිය වසරේ දී සිය පරම සතුරන් මට්ටු කරමින් ජනාධිපති කුසලානය දිනූ සාන්ත පීතරයින් මේ වසරේදීත් සිය බලාපොරොත්තු සාර්ථක කර ගනියි ද? ‘නිල් අකුණු සැරය’ රග්බි පිටිය දවා අළු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2018 වසරේ පාසල් රග්බි පිටියේ සාර්ථකම කණ්ඩායමක් වන බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලයීය රග්බි කණ්ඩායම මේ වසරේ දී සූදානම් වන්නේ ඉතිහාසය අලුතින් ලියන්නටයි. පසුගිය වසරේ දී සිය පරම සතුරන් මට්ටු කරමින් ජනාධිපති කුසලානය දිනූ සාන්ත පීතරයින් මේ වසරේදීත් සිය බලාපොරොත්තු සාර්ථක කර ගනියි ද? ‘නිල් අකුණු සැරය’ රග්බි පිටිය දවා අළු…