පාසල් රග්බි කාලසටහන නිකුත් වෙයි

තරගකාරීත්වය, දක්ෂතාවය, වාසනාව සහ උද්වේගකර බව මුසු වූ අන්තර් පාසල් රග්බි තරගාවලිය එළඹෙන මාර්තු මස 04 වනදා ආරම්භ වීමට නියමිතය. 

සම්ප්‍රදායෙහි වෙනසක් සිදු කරමින් බ්‍රැඩ්බි ශූරතාවලියේ දින වෙනසක්

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන “බ්‍රැඩ්බි පළිහ”…

පාසල් 92ක් කාණ්ඩ තුනක් යටතේ තරග වදින මෙම පාසල් රග්බි තරගාවලිය මාස තුනක කාලයක් පැවැත්වීමට නියමිතය. ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි පාපන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන මෙම තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් රග්බි ක්‍රීඩකයන්ට තම දක්ෂතා පෙන්වීමට මනා අඩිතාලමක් වනු ඇත. 

තරගාවලියේ A කාණ්ඩය සඳහා කණ්ඩායම් 12ක් ඇතුළත් වන අතර ඔවුන් IA සහ IIA ලෙස කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ තරග වැදීමට නියමිතය. එම කාණ්ඩ පසුගිය වසරේ ඔවුන් හිමිකර ගත් ස්ථාන අනුව වෙන්කර ඇත. 

පසුගිය වසරේ පාසල් ලීග් රග්බි ශූරයන් වූ රාජකීය විද්‍යාලය IA කණ්ඩායම නියෝජනය කරන අතර ජනාධිපති කුසලානය ජයග්‍රහණය කළ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය IIA කාණ්ඩය නියෝජනය කරයි. 

ස්ථානය  I ‘A’ කාණ්ඩයII ‘A’ කාණ්ඩය
1රාජකීය විද්‍යාලයසාන්ත පීතර විද්‍යාලය
2සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයවෙස්ලි විද්‍යාලය
3සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයඉසිපතන විද්‍යාලය
4ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයවිද්‍යා විද්‍යාලය
5කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයවිද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය
6සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයධර්මරාජ විද්‍යාලය

බටහිර රග්බි සංගමයේ මුල්පුටුව අලුත් වෙයි

බස්නාහිර පළාත් රග්බි පාපන්දු සංගමයේ සභාපති ලෙස ශ්‍රී ලංකා හිටපු සත් සාමාජික නායක…

තරගාවලියේ A කාණ්ඩයේ තරග කාලසටහන මෙසේයි. 

සතියදිනයසත්කාරකත්වය Vආගන්තුකයින් ක්‍රීඩාංගණය
පළමු සතිය මාර්තු 4, 2020සාන්ත පීතර විද්‍යාලයVsධර්මරාජ විද්‍යාලයසාන්ත පීතර විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණය
මාර්තු 5, 2020සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයVsකිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයහැව්ලොක් පාක් ක්‍රීඩාංගණය/ලොන්ග්ඩන් ප්ලේස් ක්‍රීඩාංගණය
මාර්තු 6, 2020වෙස්ලි විද්‍යාලයVsවිද්‍යාර්ථ විද්‍යාලයලොන්ග්ඩන් ප්ලේස් ක්‍රීඩාංගණය
මාර්තු 6, 2020ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයVsසාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය පල්ලේකැලේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණය
මාර්තු 7, 2020සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයVsරාජකීය විද්‍යාලයනිත්තවෙල
මාර්තු 7, 2020ඉසිපතන විද්‍යාලයVsවිද්‍යා විද්‍යාලයහැව්ලොක් පාක් ක්‍රීඩාංගණය
දෙවන සතිය මාර්තු 12, 2020සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයVsසාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයලොන්ග්ඩන් ප්ලේස් ක්‍රීඩාංගණය
මාර්තු 13, 2020සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයVsත්‍රිත්ව විද්‍යාලයනිත්තවෙල
මාර්තු 14, 2020විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලයVsසාන්ත පීතර විද්‍යාලයනිත්තවෙල
මාර්තු 14, 2020ධර්මරාජ විද්‍යාලයVsවිද්‍යා විද්‍යාලයTBC
මාර්තු 14, 2020වෙස්ලි විද්‍යාලයVsඉසිපතන විද්‍යාලයලොන්ග්ඩන් ප්ලේස් ක්‍රීඩාංගණය
මාර්තු 15, 2020රාජකීය විද්‍යාලයVsකිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයරාජකීය විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණය
තෙවන සතිය මාර්තු 20, 2020රාජකීය විද්‍යාලයVsත්‍රිත්ව විද්‍යාලයරාජකීය විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණය
මාර්තු 20, 2020සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයVsසාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයනිත්තවෙල
මාර්තු 21, 2020විද්‍යා විද්‍යාලයVsසාන්ත පීතර විද්‍යාලයවිද්‍යා විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණය
මාර්තු 22, 2020විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලයVsඉසිපතන විද්‍යාලයනිත්තවෙල
මාර්තු 23, 2020කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයVsසාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයපල්ලේකැලේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණය
මාර්තු 23, 2020ධර්මරාජ විද්‍යාලයVsවෙස්ලි විද්‍යාලයTBC
සිව්වන සතිය මාර්තු 27, 2020ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයVsසාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයපල්ලේකැලේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණය
මාර්තු 27, 2020කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයVsසාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයනිත්තවෙල
මාර්තු 28, 2020රාජකීය විද්‍යාලයVsසාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය රාජකීය විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණය
මාර්තු 28, 2020වෙස්ලි විද්‍යාලයVsවිද්‍යා විද්‍යාලයලොන්ග්ඩන් ප්ලේස් ක්‍රීඩාංගණය
මාර්තු 29, 2020ඉසිපතන විද්‍යාලයVsසාන්ත පීතර විද්‍යාලයහැව්ලොක් පාක් ක්‍රීඩාංගණය
මාර්තු 30, 2020විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලයVsධර්මරාජ විද්‍යාලයනිත්තවෙල
පස්වන සතිය අප්‍රේල් 4, 2020සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයVsරාජකීය විද්‍යාලයහැව්ලොක් පාක් ක්‍රීඩාංගණය
අප්‍රේල් 4, 2020සාන්ත පීතර විද්‍යාලයVsවෙස්ලි විද්‍යාලයසාන්ත පීතර විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණය
අප්‍රේල් 4, 2020සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය Vsසාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයතෝමස් විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණය
අප්‍රේල් 4, 2020ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයVsකිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයපල්ලේකැලේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණය
අප්‍රේල් 4, 2020විද්‍යා විද්‍යාලයVsවිද්‍යාර්ථ විද්‍යාලයවිද්‍යා විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණය
අප්‍රේල් 5, 2020ඉසිපතන විද්‍යාලයVsධර්මරාජ විද්‍යාලයහැව්ලොක් පාක් ක්‍රීඩාංගණය 

>> තවත් රග්බි පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න – රග්බි පිටුවට <<