බාලක Cup එක සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයට

82

2019 සමපෝෂ පාසල් මලල ක්‍රීඩා උළෙලේ, වයඹ පළාත් තරග මාලාවේ බාලක සමස්ත ශූරතාව දිනා ගැනීමට වෙන්නප්පුව ජෝසප් වාස් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සමත් විය. එහි දී අනුශූරතාව දිනා ගැනීමට හලාවත සාන්ත මරියා විද්‍යාලය සමත් විය. කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය සමස්ත තෙවැනි ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් විය.  එම ක්‍රීඩා උළෙලේ බාලිකා ශූරතාව දිනා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 සමපෝෂ පාසල් මලල ක්‍රීඩා උළෙලේ, වයඹ පළාත් තරග මාලාවේ බාලක සමස්ත ශූරතාව දිනා ගැනීමට වෙන්නප්පුව ජෝසප් වාස් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සමත් විය. එහි දී අනුශූරතාව දිනා ගැනීමට හලාවත සාන්ත මරියා විද්‍යාලය සමත් විය. කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය සමස්ත තෙවැනි ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් විය.  එම ක්‍රීඩා උළෙලේ බාලිකා ශූරතාව දිනා…