දෙ‍ව‍ර‍ක්‍ ඇ‍ණ‍හි‍ටි වි‍දු‍ලි‍බ‍ල‍ය හා‍ තෙ‍ව‍ර‍ක්‍ පැ‍ර‍දු‍ණ යු‍ධ‍ බ‍ල‍ය‍

398
 

ශ්‍රී ලංකා යෞවන සමාජ සම්මේලනයත්, ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවත් සහ ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයත් එක්ව 31 වැනි වතාවටත් සංවිධානය කරන ලද “තරුණසේවා රූපවාහිනී වොලිබෝල් තරගාවලියේ ”සුපර් ලීග් අංශයේ පිරිමි අවසන් තරගය ඊයේ (16) මහරගම ජාතික තරුණසේවා සභා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය.

එහි දී තියුණු තරගයකින් අනතුරුව තරග වට 3/2ක් ලෙස පසුගිය ශූරයන් වූ යුධ හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය පරාජය කරමින් ශූරතාවය දිනා ගන්නට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල  කණ්ඩායම සමත් විය.

වොලිබෝල් වික්‍රමාන්විතය; මාරවිල අභිමානය සාන්ත සේවියර් විදුහල

ඒ 2010 වසරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාව වන වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ කප් ගැසූ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයට අලුතෙන් පාසලක් එක් වූ වසරයි. පාසල මාරවිල සාන්ත සේවියර් විද්‍යාලයයි.

මෙහි විශේෂත්වය වූයේ පසුගිය ව‍ස‍රේ‍ රූ‍ප‍වා‍හි‍නී‍ අ‍ව‍ස‍න්‍ ම‍හා‍ ත‍ර‍ගයේ‍ මෙ‍න්‍ම‍ ප‍සු‍ගි‍ය‍ දා නිමා වූ මන්චි ජාතික ශූරතා වොලිබෝල් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයට ද‍ සහභාගී වූයේ මෙම කණ්ඩායම් දෙක වීමයි. මේ‍ හේ‍තු‍වෙ‍න්‍ම‍ මෙ‍ම‍ ත‍ර‍ගය‍ කෙ‍රෙ‍හි‍ කා‍ගේ‍ත්‍ අ‍ව‍ධාන‍ය‍ යො‍මු‍ වී‍ ති‍බුණි‍.

 පළමු වටය 

තරගය ආරම්භයේ දී ම තම ආක්‍රමණය ආරම්භ කළ යු‍ධ‍ හ‍මු‍දා‍ ක්‍රී‍ඩ‍ක‍යෝ‍ පි‍ළි‍වෙ‍ළින්‍ ල‍කු‍ණු‍ 10-4ක්‍, 17-7 ක්‍ හා‍ 22-12 ලෙ‍ස‍ ප‍ළ‍මු‍ ව‍ට‍යේ‍ පෙ‍ර‍මු‍ණ‍ ග‍න්‍නා‍ ල‍දි. එ‍හි‍ දී‍ යු‍ධ‍ හ‍මු‍දා‍ ක්‍රී‍ඩා‍ ස‍මා‍ජ‍යේ ත‍රි‍න්ද‍ අ‍බේ‍ර‍ත්‍න‍ගේ‍ ස‍හ‍ ක‍සු‍න්‍ ස‍ඳ‍රු‍ව‍න්‍ගේ‍ ප‍න්දු‍ව‍ ආ‍ව‍ර‍ණ කි‍රී‍මේ‍ ද‍ක්‍ෂ‍තා‍ මෙ‍න්‍ම‍ නා‍ය‍ක‍ ඉ‍සු‍රු‍ ම‍ධු‍ෂා‍න්‍ගේ‍ හා‍ ල‍ක්‍ෂා‍න්‍ කැ‍ළ‍‍නි‍ය‍ගේ‍ගේ‍ ල‍කු‍ණු‍ රැ‍ස්‍ කි‍රී‍මේ‍ ද‍ක්‍ෂ‍තා‍ කැ‍පී‍ පෙ‍නු‍නි‍.

වි‍දු‍ලි‍බ‍ල‍ ම‍ණ්‍ඩ‍ල ක්‍රී‍ඩ‍ක‍ය‍න්‍ට‍ ත‍ර‍ඟ‍ය‍ට‍ පි‍වි‍සී‍ම‍ට කි‍සි‍දු‍ ඉ‍ඩ‍ක්‍ නො‍තැ‍බූ‍ යු‍ධ‍ හ‍මු‍දා‍ ක්‍රී‍ඩ‍ක‍යෝ‍ ප‍ළ‍මු‍ ව‍ටය‍ ල‍කු‍ණු‍ 25-15ක්‍ ලෙ‍ස‍ ප‍හ‍සු‍වෙ‍න්‍ ජ‍ය‍ග‍න්‍නා‍ ල‍දි.

 දෙවැ‍නි‍ වටය 

පළමු ව‍ට‍යේ‍ මෙ‍න් ආ‍ර‍ම්‍භ‍යේ‍ දී‍ ඉ‍දි‍රි‍ය‍ට‍ ඒ‍ම‍ට යු‍ධ‍ හ‍මු‍දා‍ ක්‍රී‍ඩ‍ක‍ය‍න්‍ට‍‍ ඉ‍ඩ‍ නො‍දු‍න් වි‍දු‍ලි‍බ‍ල ම‍ණ්‍ඩ‍ල‍ ක්‍රී‍ඩ‍ක‍යෝ‍ දෙ‍ව‍න‍ ව‍ට‍ය‍ ආ‍ර‍ම්‍භ‍යේ‍ ප‍ට‍න්‍ම‍ ත‍ම‍ ල‍කු‍ණු‍ ත‍ත්‍ත්වය‍‍ ඉ‍දි‍රි‍යෙ‍න්‍ ර‍ඳ‍වා‍ ගැ‍නී‍ම‍ට‍ ස‍ම‍ත්‍ වූ‍හ‍.

අ‍යේ‍ෂ්‍ දි‍ල්‍හා‍න්‍ගේ‍ ස‍හ‍ ල‍ස‍න්‍ත‍ ප‍ති‍ර‍ණ‍ගේ උ‍ස‍ ත‍ම‍ වා‍සි‍ය‍ට‍ පෙ‍ර‍ළාගෙ‍න‍ ඔ‍වු‍න්ගේ‍ දැ‍වැ‍න්‍ත‍ ආ‍ව‍ර‍ණ‍ව‍ලි‍න්‍ යු‍ධ‍ හ‍මු‍දා‍ ප්‍ර‍හා‍ර‍ මැ‍ඩ‍ පැ‍වැ‍ත්වූ‍ වි‍දු‍ලි‍බ‍ල‍ ම‍ණ්‍ඩ‍ල‍ ක්‍රී‍ඩ‍ක‍යෝ‍ ල‍කු‍ණු‍ 4-2ක්‍ 9-6ක්‍ ස‍හ‍ 15-13ක්‍ ලෙ‍ස‍ ල‍කු‍ණු‍ තත්‍ත්වය‍ ඉ‍දි‍රි‍යෙ‍න්‍ ර‍ඳ‍වා‍ ගෙ‍න‍ ත‍ර‍ගයේ‍ ඉ‍දි‍රි‍ය‍ට‍ ග‍ම‍න්‍ ක‍ර‍න‍ ල‍දි.

න‍මු‍ත්‍ ඉ‍න්‍ ප‍සු‍ව‍ ක්‍රි‍යා‍ත්‍ම‍ක‍ වූ‍ යු‍ධ‍ හ‍මු‍දා‍ කෙ‍ටි‍ ප‍න්දු‍ ප්‍ර‍හා‍ර‍ක‍ මං‍ජු‍ල‍ න‍ලි‍න්‍ අ‍ලං‍කා‍ර‍ ස‍යි‍ක‍ල්‍ ප‍හ‍ර‍ව‍ල්‍ දෙ‍ක‍ක්‍ ම‍ඟි‍න්‍ පි‍ට‍ පි‍ට‍ම ල‍කු‍ණු‍ රැ‍ස්‍ක‍ර‍ ල‍කු‍ණු‍ ත‍ත්‍ත්‍ව‍ය‍ 16-16 ලෙ‍ස‍ ස‍ම‍ ම‍ට්‍ට‍ම‍ක‍ට‍ රැ‍ගෙ‍න‍ ඒ‍ම‍ට‍ ස‍ම‍ත්‍ වි‍ය‍. ඉ‍න්‍ ප‍සු‍ව‍ ත‍ම‍ උ‍ස‍ ප‍න්‍දු‍ ප්‍ර‍හා‍ර‍ක‍ ච‍න්ද්‍ර‍කු‍මා‍ර‍ ගේ‍ ප‍හ‍ර‍ ව‍ලි‍න්‍ ස‍හ‍ ල‍ක්‍ෂා‍න්‍ කැ‍ළ‍‍නි‍ය‍ගේ‍ ගේ‍ ප‍සු‍ප‍ස‍ ක‍ලා‍ප‍යේ‍ සි‍ට‍ එ‍ල්‍ල‍ ක‍ළ‍ ප‍හ‍ර‍ ව‍ලි‍න්‍ ල‍කු‍ණු‍ රැ‍ස්‍ ක‍ළ‍ යු‍ධ‍ හ‍මු‍දා‍ ක‍ණ්‍ඩා‍ය‍ම‍ දෙ‍ව‍න‍ ව‍ට‍ය‍ද‍ ල‍කු‍ණු‍ 25-22 ක්‍ ලෙ‍ස‍ ත‍ර‍ම‍ක්‍ ප‍හ‍සු‍වෙ‍න්‍ ජ‍ය‍ ග‍න්‍නා‍ ල‍දී‍.

විජය, කපිල, කැෂුවල් ලයින් සහ සිරි පැරකුම් කාන්තා ශූරතා අවසන් තරගයට

2017 ජනාධිපති රන් කුසලාන වොලිබෝල් තරගාවලියේ කාන්තා විවෘත තරග අංශයේ අවසන් මහා තරගය විජයබා ක්‍රීඩා සමාජය සහ කපිල ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම් අතර පැවැත්වීමට නියමිත…

 තුන්වැ‍නි‍ වටය 

ත‍ර‍ගයේ‍ ඉ‍තා‍ තී‍ර‍ණා‍ත්‍ම‍ක‍ ව‍ට‍ය‍ක්‍ වූ‍ තු‍න්වෙ‍නි‍ ව‍ට‍යේ‍ පි‍ළි‍වෙ‍ළින්‍ ල‍කු‍ණු‍ 10-05ක්‍, 12-09ක්‍ හා‍ 15-12ක්‍ ලෙ‍ස‍ ඉ‍දි‍රි‍යෙ‍න්‍ සි‍ටී‍ම‍ට‍ වි‍දු‍ලි‍බ‍ල‍ ම‍ණ්‍ඩ‍ල‍ ක‍ණ්‍ඩා‍ය‍ම‍ ස‍ම‍ත්‍ වු‍ව‍ද‍ ත‍ර‍ගය‍ ල‍කු‍ණු‍ 16-16 ලෙ‍ස‍ ස‍ම‍ ත‍ත්‍ත්වය‍ක‍ට‍ ගෙ‍න‍ ඒ‍ම‍ට‍ යු‍ධ‍ හ‍මු‍දා‍ ක්‍රී‍ඩ‍ක‍යෝ‍ ස‍ම‍ත්‍ වූ‍හ‍. එ‍තැ‍නි‍න්‍ නො‍නැ‍ව‍තු‍නු‍ ඔ‍වු‍න්‍ ල‍කු‍ණු‍ 21-17ක්‍ ලෙ‍ස ත‍ර‍ගයේ‍ ඉ‍දි‍රි‍ය‍ට‍ යෑ‍ම‍ට‍ ස‍ම‍ත්‍ වූ‍යේ‍ ‍ත‍රි‍න්ද‍ අ‍බේ‍ර‍ත්‍න‍ගේ‍ ක‍ල්‍ප‍නා‍කා‍රී‍ ප‍හ‍ර‍ව‍ල්‍ව‍ලි‍න්‍ ල‍කු‍ණු‍ රැ‍ස්‍ ක‍ර‍මි‍නි‍.

න‍මු‍ත්‍ ඉ‍න්‍ප‍සු‍ව‍ ත‍ම‍ ක්‍රී‍ඩ‍ක‍ ආ‍දේ‍ශ‍ණය‍න්‍ මැ‍න‍වි‍න්‍ සි‍දු‍ ක‍ළ‍ වි‍දු‍ලි‍බ‍ල‍ ම‍ණ්‍ඩ‍ල‍ ක‍ණ්‍ඩා‍ය‍මේ‍ පු‍හු‍ණු‍ක‍රු‍ ච‍මි‍න්ද‍‍ ජ‍ය‍ර‍ත්‍න‍ උ‍ස‍ ආ‍ව‍ර‍ණ‍ යෙ‍දි‍ය හැ‍කි‍ අ‍යේ‍ෂ්‍ දි‍ල්‍හා‍න්‍ ව‍රි‍න්‍ ව‍ර‍ ඉ‍දි‍රි‍ පෙ‍ළ‍ට‍ යො‍ද‍මි‍න්‍ ල‍කු‍ණු‍ ත‍ත්‍ත්වය‍ 21-21ක්‍ ලෙ‍ස‍ ස‍ම‍ ම‍ට්‍ට‍ම‍ක‍ට‍ ගෙ‍න‍ ආ‍ ප‍සු‍‍ ල‍සි‍ඳු‍ මෙ‍ත්‍මා‍ල්‍ගේ‍ උ‍ස‍ ප‍න්දු‍ ප්‍ර‍හා‍ර‍ය‍නු‍ත්‍ ල‍ස‍න්‍ත‍ ප‍ති‍ර‍ණ‍ගේ‍ කෙ‍ටි‍ ප‍න්දු‍ ප්‍ර‍හා‍ර‍ය‍නු‍ත්‍ භා‍වි‍තා‍ ක‍ර‍මි‍න්‍ ල‍කු‍ණු රැ‍ස්‍ ක‍ළ‍ වි‍දු‍ලි‍බ‍ල‍ ම‍ණ්‍ඩල‍ ක‍ණ්‍ඩා‍ය‍ම අ‍ව‍සා‍න‍යේ‍ ල‍කු‍ණු‍ 25-23ක්‍ ලෙ‍ස‍ ජ‍ය‍ ග‍න්‍නා‍ ල‍දි.

 හ‍ත‍ර‍වැ‍නි‍ වටය 

තු‍න්‍වැ‍නි‍ ව‍ට‍ය‍ වි‍දු‍ලි‍බ‍ල‍ ම‍ණ්‍ඩ‍ල‍ ක‍ණ්‍ඩා‍ය‍ම‍ ජ‍ය‍ ගැ‍නී‍මෙ‍න්‍ ප‍සු‍ව ත‍ර‍ගය‍ කෙ‍මෙ‍න්‍ උණු‍සු‍ම්‍ වූ‍ අ‍ත‍ර‍ හ‍ත‍ර‍ව‍න‍ ව‍ට‍යේ‍ දෙ‍පි‍ල‍ම‍ ක‍ර‍ට‍ ක‍ර‍ ක්‍රී‍ඩා‍වේ‍ යෙදෙනු‍ ද‍ක්‍න‍ට‍ ලැ‍බු‍ණි‍. මෙ‍හි‍ දී‍ යු‍ධ‍ හ‍මු‍දා‍ ක‍ණ්‍ඩා‍ය‍ම‍ වෙ‍නු‍වෙ‍න්‍ නැ‍ව‍ත‍ත්‍ ඉ‍සු‍රු‍ ම‍ධු‍ෂා‍න්‍, මං‍ජු‍ල‍ න‍ලි‍න්‍ ස‍හ‍ ච‍න්ද්‍ර‍කු‍මා‍ර‍ ගේ‍ ද‍ස්‍ක‍ම්‍ ඉ‍ස්‍ම‍තු‍ වී‍ පෙ‍නු‍නු‍ අ‍ත‍ර ලි‍බ‍රෝ‍ ක්‍රී‍ඩ‍ක‍ හ‍ර්ෂි‍ක‍ සි‍ල්‍වා‍ගේ‍ ප‍න්දු‍ ගො‍ඩ‍ ගැ‍නී‍ම්‍ ද‍ ඉ‍හ‍ළ‍ ම‍ට්‍ට‍ම‍ක‍ පැ‍ව‍තු‍ණි‍.

ල‍කු‍ණු‍ 3-3ක්‍, 9-9ක්‍ හා‍ 21-21ක්‍ ව‍ශ‍යෙ‍න්‍ ව‍රි‍න්‍ ව‍ර‍ ල‍කු‍ණු‍ ස‍ම‍ වෙ‍මි‍න්‍ ඉ‍දි‍රි‍ය‍ට‍ ඇ‍දු‍ණු ත‍ර‍ගයේ‍ අ‍ව‍සා‍න‍ භා‍ග‍ය‍ කෙ‍මෙ‍න්‍ ත‍මා‍ වෙ‍ත‍ හ‍ර‍වා‍ ගැ‍නී‍ම‍ට‍ අ‍ත්‍දැ‍කී‍ම්‍ව‍ලි‍න්‍ පි‍රි‍ වි‍දු‍ලි‍බ‍ල‍ ම‍ණ්‍ඩ‍ල‍ ක‍ණ්‍ඩා‍ය‍මේ‍ ක්‍රී‍ඩ‍ක‍යෝ‍ ස‍ම‍ත්‍ වූ අ‍ත‍ර‍ එ‍හි‍ දී‍ අ‍යේ‍ෂ්‍ දි‍ල්‍හා‍න්‍, ල‍සි‍ඳු‍ මෙ‍ත්‍මා‍ල්‍ හා‍ ල‍ස‍න්‍ත‍ ප‍ති‍ර‍ණ‍ ය‍න‍ ක්‍රී‍ඩ‍ක‍ය‍න්‍ ඉ‍දි‍රි‍පෙ‍ළ පා‍ල‍න‍ය‍ ක‍ර‍න‍ අ‍ත‍රේ‍ නා‍ය‍ක‍ ස‍ඳු‍න්‍ වි‍ම‍ල‍සේ‍න‍  ප‍සු‍ප‍ස‍ ක‍ලා‍ප‍ය‍ට‍ වී‍ අ‍ග‍නා‍ ප‍න්දු‍‍ ගො‍ඩ‍ ගැ‍නී‍ම්‍ කි‍හි‍ප‍ය‍ක්‍ සි‍දු‍ ක‍ර‍මි‍න්‍ ත‍ර‍ගයේ‍ හ‍ත‍ර‍වැ‍නි‍ ව‍ට‍ය‍ වි‍දු‍ලි‍බ‍ල‍ ම‍ණ්‍ඩ‍ල‍ ක‍ණ්‍ඩා‍ය‍ම‍ ඉ‍දි‍රි‍යෙ‍න්‍ ස‍ට‍හ‍න්‍ ක‍ර‍ගත්තේ‍ ස‍ම‍ස්‍ත‍ ත‍ර‍ගය ව‍ට‍ 2-2ක්‍ ලෙ‍ස‍ ස‍ම‍ ම‍ට්‍ට‍ම‍ක‍ට‍ ගෙ‍න‍ එ‍මි‍නි‍.    

විජයබා සහ කටාන, නාත්තන්ඩිය, හලාවත එක්සත් අවසන් සටනට

2017 ජනාධිපති රන් කුසලාන වොලිබෝල් තරගාවලියේ පිරිමි විවෘත තරග අංශයේ අවසන් මහා තරගය කටාන එක්සත් සහ නාත්තණ්ඩිය එක්සත් කණ්ඩායම් අතර පැවැත්වීමට නියමිත අතර එහි වයස…

 ප‍ස්‍‍වැ‍නි‍ වටය 

ප‍ස්‍වැ‍නි‍ ව‍ට‍යේ‍ දී‍ ද‍ ක‍ණ්‍ඩා‍ය‍ම්‍ දෙ‍ක‍ම‍ ක‍ර‍ට‍ ක‍ර‍ ත‍ර‍ග වැ‍දු‍ණ අ‍ත‍ර දෙ‍පි‍ලේ‍ම‍ ක්‍රී‍ඩ‍ක‍ය‍න්‍‍ ප‍සු‍ප‍ස‍ ක‍ලා‍ප‍යේ‍ සි‍ට‍ එ‍ල්‍ල‍ ක‍ර‍න‍ ප්‍ර‍හා‍ර‍ය‍න්‍ කෙ‍රෙ‍හි‍ වැ‍ඩි‍ අ‍ව‍ධා‍න‍ය‍ක්‍ යො‍මු‍ ක‍ර‍ ති‍බූ‍ බ‍ව‍ක්‍ පෙ‍නු‍නි‍.

ල‍කු‍ණු‍ 15කි‍න්‍ අ‍ව‍ස‍න්‍ වී‍ම‍ට‍ නි‍ය‍මි‍ත‍ව‍ ති‍බූ‍ ප‍ස්‍වැ‍නි‍ ව‍ට‍ය‍ ල‍කු‍ණු‍ 12-12ක්‍, 13-13ක්‍, 14-14ක්‍, ආ‍දී‍ ව‍ශ‍යෙ‍න්‍ 17-17ක්‍ ව‍න‍ තෙ‍ක්‍ම‍ ල‍කු‍ණි‍න්‍ ල‍කු‍ණ‍ ප‍හ‍රි‍න්‍ ප‍හ‍ර‍ වි‍ටෙ‍ක‍ එ‍කි‍නෙ‍කා‍ හා‍ ස‍ම‍ වෙ‍මි‍න්‍ ත‍ව‍ත්‍ වි‍ටෙ‍ක‍ අ‍නෙ‍කා‍ ප‍ර‍යා‍ යමි‍න්‍ ක‍ණ්‍ඩා‍ය‍ම්‍ දෙ‍ක‍ම‍ ඉ‍දි‍රි‍ය‍ට‍ ග‍ම‍න්‍ ක‍ර‍න‍ ල‍දි.

මෙ‍හි‍ දී‍ යු‍ධ‍ හ‍මු‍දා‍ ප්‍ර‍හා‍ර‍ක‍ය‍න්‍ ව‍න‍ ච‍න්‍ද්‍ර‍කු‍මා‍ර‍ හා‍ ඉ‍සු‍රු‍ ම‍ධු‍ෂා‍න්‍ ස‍හ‍‍ වි‍දු‍ලි‍බ‍ල‍ ක‍ණ්‍ඩා‍ය‍මේ‍ ප්‍ර‍හා‍ර‍ක‍ය‍න්‍ ව‍න‍ ල‍ස‍න්‍ත‍ ප‍ති‍ර‍ණ‍ හා‍ ල‍සි‍ඳු‍ මෙ‍ත්‍මා‍ල්‍ එ‍කි‍නෙ‍කා‍ වෙ‍ත‍ අ‍භි‍යෝ‍ග‍ ක‍ර‍ග‍නි‍මි‍න්‍ ස‍ට‍න්‍කා‍මී‍ ලෙ‍ස‍ ත‍ර‍ගයේ‍ යෙ‍දී‍ සි‍ටි‍නු‍ ද‍ක්‍න‍ට‍ ලැ‍බු‍නි‍. ත‍මා‍ වෙ‍ත‍ එ‍ල්‍ල‍ ක‍ර‍නා‍ ප‍හ‍ර‍ට‍ ප්‍ර‍ති‍ප්‍ර‍හා‍ර‍ එ‍ල්‍ල‍ ක‍ර‍මි‍න්‍ ත‍ම‍ උ‍ප‍රි‍ම‍ ජ‍ව‍ය‍‍ යො‍දා‍ ක‍ණ්‍ඩා‍ය‍ම්‍ දෙ‍කේ‍ම‍ ක්‍රී‍ඩ‍ක‍ය‍න්‍ ක්‍රී‍ඩා‍වේ‍ යෙ‍දු‍ණු අ‍ත‍ර‍ දෙ‍පි‍ල‍ට‍ම‍ ත‍ර‍ගය‍ අ‍ව‍ස‍න්‍ කි‍රී‍මේ‍ ල‍කු‍ණු‍ අ‍ව‍ස්‍ථා‍ කි‍හි‍පය‍ක්‍ම ම‍ඟ‍ හැ‍රී‍ ගි‍යේ‍ දෙ‍පි‍ලේ‍ම‍ ප්‍රේ‍ක්‍ෂ‍ක‍ය‍න් මො‍හො‍ත‍ක‍ට‍ නි‍හ‍ඬ‍ ක‍ර‍වමි‍නි.

න‍මු‍ත්‍ ල‍කු‍ණු‍ 18-17 ක්‍ ලෙ‍ස‍ ඉ‍දි‍රි‍යෙ‍න්‍ සි‍ටි‍ය‍ දී‍ ත‍ර‍ගය‍ නි‍මා‍ කි‍රී‍ම‍ට‍ ල‍ද‍ අ‍ව‍ස්‍ථා‍ව‍ ගි‍ලි‍හී‍ යා‍ම‍ට‍ ඉ‍ඩ‍ නො‍දු‍න්‍ වි‍දු‍ලි‍බ‍ල‍ ම‍ණ්‍ඩ‍ල‍ ක්‍රී‍ඩ‍ක‍යෝ‍ ප‍සු‍ගි‍ය‍ ව‍ර‍ ත‍මා‍ ප‍රා‍ජ‍යට‍ ප‍ත්‍ වූ‍ ප්‍ර‍ති‍වා‍දී‍න්‍ මෙ‍ව‍ර‍ ප‍රා‍ජ‍ය‍ ක‍ර‍මි‍න් 31 වැ‍නි‍ රූ‍ප‍වා‍හි‍නී‍ සු‍ප‍ර්ලී‍ග්‍ ත‍ර‍ගාව‍ලි‍යේ‍ ශූ‍ර‍තා‍ව‍ය‍ දි‍නා‍ග‍න්‍න‍ට‍ ස‍ම‍ත්‍ වූ‍යේ‍ ප‍ස්‍වැ‍නි‍ ව‍ට‍ය‍ ල‍කු‍ණු‍ 19-17ක්‍ ව‍ශ‍යෙ‍න්‍ ජ‍ය‍ගෙ‍න‍ ස‍ම‍ස්‍ත‍ ත‍ර‍ගය‍ ව‍ට‍ 3/2ක්‍ ලෙ‍ස‍ ජ‍ය‍ ගැ‍නී‍මෙ‍නි‍.

සමස්ත තරග ප්‍රතිඵලය – විදුලිබල මණ්ඩල කණ්ඩායම තරග වට 3/2ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කර‍න‍ ල‍දි.

ත‍ර‍ගයෙ‍න්‍ අ‍න‍තු‍රු‍ව‍ වි‍දු‍ලි‍බ‍ල‍ ක‍ණ්‍ඩා‍ය‍මේ‍ නා‍ය‍ක‍ ස‍ඳු‍න්‍ වි‍ම‍ල‍සේ‍න‍ ThePapare.com සම‍ඟි‍න්‍ අ‍ද‍හ‍ස්‍ දැ‍ක්වූ‍යේ‍ මෙ‍ලෙ‍සි‍න්‍.

“ක්‍රී‍ඩ‍ක‍යො‍ 12 දෙ‍නා‍, ච‍මි‍න්ද‍ සර් ඇ‍තු‍ළු අ‍පි‍ හැ‍ම‍ දෙ‍නා‍ම‍ වි‍ශ්‍වා‍ස‍ ක‍ළා‍ අ‍පි‍ට‍ ජ‍ය‍ග‍න්‍න‍ පු‍ළු‍ව‍න්‍ බ‍ව‍. ප‍ළ‍මු‍ ව‍ට‍ දෙ‍ක‍ පරා‍ජ‍ය‍ වු‍න‍ත්‍ ස‍ම‍ස්‍ත‍ ත‍ර‍ගය‍ ජ‍ය‍ ගැ‍නී‍මේ‍ ර‍හ‍ස‍ ඒ‍ක‍යි‍. අ‍පි‍ අ‍පේ‍ ප‍න්දුව‍ භා‍ර‍ ගැ‍නී‍මේ‍ වැ‍ර‍දි‍ නි‍වැ‍ර‍දි‍ ක‍ර‍ගෙ‍න‍ ත‍ර‍ගය‍ ජ‍ය‍ග‍ත්‍තා‍”

ඉ‍න්‍ අ‍න‍තු‍රු‍ව ThePapare.com හා‍ අ‍ද‍හ‍ස්‍ දැ‍ක්වූ‍ වි‍දු‍ලි‍බ‍ල‍ ම‍ණ්‍ඩ‍ල‍ ක‍ණ්‍ඩා‍ය‍මේ‍ පු‍හු‍ණු‍ක‍රු‍ ච‍මි‍න්ද ජ‍ය‍ර‍ත්‍න‍ ම‍හ‍තා‍,

“ක්‍රී‍ඩ‍ක‍ය‍න්‍ නි‍ත‍ර‍ මා‍රු‍ කි‍රී‍මේ‍ උ‍පා‍ය‍ සා‍ර්ථක‍ වු‍නා‍. මේ‍ බො‍හෝ‍‍ ක්‍රී‍ඩ‍ක‍යො‍ පො‍ඩි‍කා‍ලෙ‍ ඉ‍ඳ‍න්‍ ම‍ම‍ පු‍හු‍ණු‍ ක‍ර‍පු‍ අ‍ය‍. අ‍වු‍රු‍දු‍ 20ක පු‍හු‍ණු‍ක‍රු‍වෙ‍ක්‍ ලෙස ම‍ට‍ අ‍ව‍ශ්‍ය‍ වු‍නේ‍ වො‍ලි‍බෝ‍ල්‍ ක්‍රී‍ඩා‍ව‍ ඉ‍දි‍රි‍ය‍ට‍ ග‍න්‍න‍. මේ‍ ත‍ත්‍ත්‍‍ව‍ය‍ට‍ එ‍න්‍න‍ ම‍ම‍ ගො‍ඩ‍ක්‍ කැ‍ප‍කි‍රී‍ම්‍ ක‍ළා‍. අ‍ද ම‍ට‍ ආ‍ඩ‍ම්‍බ‍ර‍යි‍ ව‍ගේ‍ම‍ ගො‍ඩ‍ක්‍ ස‍තු‍ටු‍යි‍.”

යු‍ධ හ‍මු‍දා‍‍ ක‍ණ්‍ඩා‍ය‍ම්‍ නා‍ය‍ක‍ ඉ‍සු‍රු‍ ම‍ධු‍ෂා‍න්‍ ද‍ ThePapare.com හා‍ මෙ‍සේ‍ අ‍ද‍හ‍ස් දැ‍ක්විය‍.

“ප‍ළ‍මු‍ ව‍ට‍ දෙ‍ක‍ දි‍න‍ලා‍ ත‍ර‍ගය‍ ප‍රා‍ජ‍ය‍ වු‍න‍ එ‍ක‍ ගැ‍න‍ ක‍නගා‍ටු‍යි‍. තු‍න්‍වැ‍නි‍ ව‍ට‍යෙ‍න්‍ අ‍පි‍ට‍ ත‍ර‍ගය‍ අ‍ව‍ස‍න්‍ ක‍ර‍න්‍න‍ ති‍බු‍නා‍. එ‍ත‍න‍දි‍ වු‍න‍ අ‍ත‍ප‍සු‍වී‍ම්‍ එ‍ක්‍ක‍ අ‍පි‍ට‍ ආ‍යෙ‍ත්‍ ත‍ර‍ගය‍ට‍ එ‍න්‍න‍ හැ‍කි‍වු‍නේ‍ නැ‍හැ‍.”

විශේෂ දක්ෂතා

  • හොඳම පන්දු පිරිනමන්නා – ම‍හේ‍ෂ්‍ ව‍න්‍නි‍ග‍ම‍ (යු‍ධ‍ හ‍මු‍දා‍ ක්‍රී‍ඩා‍ ස‍මා‍ජ‍ය‍ )
  • හොඳම පන්දු භාරගන්නා – ස‍ඳු‍න්‍ වි‍ම‍ල‍සේ‍න‍ (ලං‍කා‍ වි‍දු‍ලි‍බ‍ල‍ ම‍ණ්‍ඩ‍ල‍ය‍)
  • හොඳම පන්දු සකසන්නා – පු‍මු‍දු‍ ම‍ධු‍ෂං‍ක‍ (ලං‍කා‍ වි‍දු‍ලි‍බ‍ල‍ ම‍ණ්‍ඩ‍ල‍ය)
  • හොඳම ප්‍රහාරකයා – ල‍ක්‍ෂා‍න්‍ කැ‍ළ‍නි‍ය‍ගේ‍ (යු‍ධ‍ හ‍මු‍දා‍ ක්‍රී‍ඩා‍ ස‍මා‍ජ‍ය‍)
  • හොඳම පන්දු වළක්වන්නා – අ‍යේ‍ෂ්‍ දි‍ල්‍හා‍න්‍ (ලං‍කා‍ වි‍දු‍ලි‍බ‍ල‍ ම‍ණ්‍ඩ‍ල‍ය)
  • හොඳම ආරක්ෂකයා – හ‍ර්ෂි‍ක‍ සි‍ල්‍වා‍ (යු‍ධ‍ හ‍මු‍දා‍ ක්‍රී‍ඩා‍ ස‍මා‍ජ‍ය‍)
  • සියලු අංශවලින් දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා – ල‍සි‍ඳු‍ මෙ‍ත්‍මා‍ල්‍ ව‍ස‍න්‍ත‍ප්‍රි‍ය‍ (ලං‍කා‍ වි‍දු‍ලි‍බ‍ල‍ ම‍ණ්‍ඩ‍ල‍ය)

කණ්ඩායම්

  • තෙවන ස්ථානය –  ගු‍ව‍න්‍ හ‍මු‍දා‍ ක්‍රී‍ඩා‍ ස‍මා‍ජ‍ය‍
  • අනුශූරතාවය – යු‍ධ‍ හ‍මු‍දා‍ ක්‍රී‍ඩා‍ ස‍මා‍ජ‍ය‍
  • ශූරතාවය – ලං‍කා‍ වි‍දු‍ලි‍බ‍ල‍ ම‍ණ්‍ඩ‍ල‍ ක‍ණ්‍ඩා‍ය‍ම‍

 >> වොලිබෝල් පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න – වොලිබෝල් පිටුවට <<