රීසා රග්බි පිටියට ආයුබෝවන් කියයි

11
Rizah Mubarak

ඔහු රග්බි පිටියේ දේහදාරීම ක්‍රීඩකයා නොවන්නට ඇත. නමුත් ඔහුගේ නිර්භීත හදවත ඒ සියල්ලටම වඩා ඉහළින් තිබුණි. ඒ නිසා ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂතම හා පරිපූර්ණම රග්බි ක්‍රීඩකයන් අතර ඉහලින්ම නම් දරා සිටි ක්‍රීඩකයෙකු බවට පත්විය. ඒ අන් කිසිවෙකුත් නොව රීසා මුබාරක් ය.  ශ්‍රී ලංකා ජාතික රග්බි කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් පුරා දශකයකට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඔහු රග්බි පිටියේ දේහදාරීම ක්‍රීඩකයා නොවන්නට ඇත. නමුත් ඔහුගේ නිර්භීත හදවත ඒ සියල්ලටම වඩා ඉහළින් තිබුණි. ඒ නිසා ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂතම හා පරිපූර්ණම රග්බි ක්‍රීඩකයන් අතර ඉහලින්ම නම් දරා සිටි ක්‍රීඩකයෙකු බවට පත්විය. ඒ අන් කිසිවෙකුත් නොව රීසා මුබාරක් ය.  ශ්‍රී ලංකා ජාතික රග්බි කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් පුරා දශකයකට…