ඉන්දීය පුහුණුකරු වීම ප්‍රතික්ෂේප කළ ක්‍රීඩකයා

163

රාහුල් ඩ්‍රාවිඩ් හට ඉන්දියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු වීමට තමන් කළ ඉල්ලීම ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කළ බව ඉන්දීය ක්‍රිකට් පරිපාලක කමිටුවේ සභාපති විනෝද් රායි පවසා සිටියා. රාහුල් ඩ්‍රාවිඩ් එම ධුරය භාර ගැනීම සඳහා ඉන්දීය ක්‍රිකට් පරිපාලක කමිටුව අනුමැතිය ලබා දුන් බව ඩ්‍රාවිඩ් හට දන්වා සිටි නමුත් ඩ්‍රාවිඩ් එම ආරාධනාව ප්‍රතික්ෂේප කර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

රාහුල් ඩ්‍රාවිඩ් හට ඉන්දියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු වීමට තමන් කළ ඉල්ලීම ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කළ බව ඉන්දීය ක්‍රිකට් පරිපාලක කමිටුවේ සභාපති විනෝද් රායි පවසා සිටියා. රාහුල් ඩ්‍රාවිඩ් එම ධුරය භාර ගැනීම සඳහා ඉන්දීය ක්‍රිකට් පරිපාලක කමිටුව අනුමැතිය ලබා දුන් බව ඩ්‍රාවිඩ් හට දන්වා සිටි නමුත් ඩ්‍රාවිඩ් එම ආරාධනාව ප්‍රතික්ෂේප කර…