කෝලිට එරෙහිව බරපතළ චෝදනාවක්!

352

ඉන්දීය නායක විරාත් කෝලි හට සිතා මතා එකිනෙකට ඝට්ටනය වන තනතුරු දැරීමේ (conflict of interest) චෝදනාවක් එල්ල වී තිබෙනවා. ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ආචාරධර්ම පිළිබඳව බලධාරියා වන විනිසුරු ඩී. කේ. ජේන් හට කෝලි දරන තනතුරු දෙකක් පිළිබඳව එම චෝදනාව ගොනු කර තිබෙනවා.  කෝලි ඉන්දීය ක්‍රිකට් නායකයා ලෙස කටයුතු කරන අතරම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ඉන්දීය නායක විරාත් කෝලි හට සිතා මතා එකිනෙකට ඝට්ටනය වන තනතුරු දැරීමේ (conflict of interest) චෝදනාවක් එල්ල වී තිබෙනවා. ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ආචාරධර්ම පිළිබඳව බලධාරියා වන විනිසුරු ඩී. කේ. ජේන් හට කෝලි දරන තනතුරු දෙකක් පිළිබඳව එම චෝදනාව ගොනු කර තිබෙනවා.  කෝලි ඉන්දීය ක්‍රිකට් නායකයා ලෙස කටයුතු කරන අතරම…