ඔලිම්පික් සරල කරන්නට අවධානය

95

කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් ලබන වසර දක්වා කල්දැමූ ඔලිම්පික් තරගාවලිය පෙර පරිදි උත්සවශ්‍රීයෙන් නොපවත්වා සරලව පැවැත්වීමට ජපාන ඔලිම්පික් සංවිධායක කමිටුවේ අවධානය යොමුව ඇත. නෝර්වේ ශූරයාගෙන් ලෝක වාර්තාවක් මෙම තීරණය පිළිබඳව දැනුම් දෙමින් ජපාන ඔලිම්පික් සංවිධායක කමිටුවේ ප්‍රධානී යොෂීරෝ මෝරී ප්‍රකාශ කර සිටියේ තරගාවලියේ පිරිවැය අඩු කිරීමට මෙන්ම එය පැවැත්වීමට ආරක්ෂිත පරිසරයක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් ලබන වසර දක්වා කල්දැමූ ඔලිම්පික් තරගාවලිය පෙර පරිදි උත්සවශ්‍රීයෙන් නොපවත්වා සරලව පැවැත්වීමට ජපාන ඔලිම්පික් සංවිධායක කමිටුවේ අවධානය යොමුව ඇත. නෝර්වේ ශූරයාගෙන් ලෝක වාර්තාවක් මෙම තීරණය පිළිබඳව දැනුම් දෙමින් ජපාන ඔලිම්පික් සංවිධායක කමිටුවේ ප්‍රධානී යොෂීරෝ මෝරී ප්‍රකාශ කර සිටියේ තරගාවලියේ පිරිවැය අඩු කිරීමට මෙන්ම එය පැවැත්වීමට ආරක්ෂිත පරිසරයක්…