‘සුපුරුදු’ පරාජයට දැන්වත් තිත තියමු ද…?

437

‘සුපුරුදු’ පරාජයන්ගෙන් ශ්‍රී ලංකාව යළිත් වෙළාගෙන ඇත. එංගලන්තය සමඟ පැවති තරගාවලියේ දී වුණු පොඩි පොඩි අඩුපාඩු ඒ පරාජයට හේතු වූ බව පරාජයේ අඳෝනා අතරින් යළිත් වරක් කණට ඇසේ. ඇසට පෙනේ. එසේ කියන, ඒත් හැමදාම සිද්ධ වෙන අඩුපාඩු මේ තරගාවලියේදීත් හදාගන්න උනන්දුවක් නොදැක්වීමේ උපරිම වාසිය තම පැත්තට පෙරළාගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ලෝකයට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

‘සුපුරුදු’ පරාජයන්ගෙන් ශ්‍රී ලංකාව යළිත් වෙළාගෙන ඇත. එංගලන්තය සමඟ පැවති තරගාවලියේ දී වුණු පොඩි පොඩි අඩුපාඩු ඒ පරාජයට හේතු වූ බව පරාජයේ අඳෝනා අතරින් යළිත් වරක් කණට ඇසේ. ඇසට පෙනේ. එසේ කියන, ඒත් හැමදාම සිද්ධ වෙන අඩුපාඩු මේ තරගාවලියේදීත් හදාගන්න උනන්දුවක් නොදැක්වීමේ උපරිම වාසිය තම පැත්තට පෙරළාගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ලෝකයට…