ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයින් ඇවිත් පාකිස්තානයෙන් සමාව ඉල්ලුවා ද?

345
NDTV

ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් හිටපු පාකිස්තාන නායක සුපිරි තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක ශහිඩ් අෆ්රිඩි පවසා සිටියේ පාකිස්තානය සෑම විටම දරුණු ලෙස ඉන්දියාව පරාජය කිරීම නිසා ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් පාකිස්තානයෙන් සමාව ඉල්ලා සිටින තත්වයකට පත්ව ඇති බවයි. තෙන්ඩුල්කාර් Out කරන්න අපි සාකච්ඡා වට ගණනාවක් තිබ්බා වසර 20කට ආසන්න කාලයක සිය ක්රීඩා දිවිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් හිටපු පාකිස්තාන නායක සුපිරි තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක ශහිඩ් අෆ්රිඩි පවසා සිටියේ පාකිස්තානය සෑම විටම දරුණු ලෙස ඉන්දියාව පරාජය කිරීම නිසා ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් පාකිස්තානයෙන් සමාව ඉල්ලා සිටින තත්වයකට පත්ව ඇති බවයි. තෙන්ඩුල්කාර් Out කරන්න අපි සාකච්ඡා වට ගණනාවක් තිබ්බා වසර 20කට ආසන්න කාලයක සිය ක්රීඩා දිවිය…