නුවන් සොයිසාට වැඩ වැරදියි

69
 

දූෂණ විරෝධී නීති තුනක් යටතේ වැරදිකරු බවට ඔප්පු වීම නිසාවෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක නුවන් සොයිසා හට වසර හයක් සඳහා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සහභාගී විය නොහැකි වන පරිදි තහනමක් පැනවීමට ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ මර්දන ඒකකය විසින් තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව සොයිසා හට 2018 වසරේ නොවැම්බර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දූෂණ විරෝධී නීති තුනක් යටතේ වැරදිකරු බවට ඔප්පු වීම නිසාවෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක නුවන් සොයිසා හට වසර හයක් සඳහා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සහභාගී විය නොහැකි වන පරිදි තහනමක් පැනවීමට ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ මර්දන ඒකකය විසින් තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව සොයිසා හට 2018 වසරේ නොවැම්බර්…