මහනුවර සුක්කානම නැවතත් නයිජල්ට

200
 

2020/21 තරග වාරය සඳහා මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයේ නායකත්වය නයිජල් රත්වත්තේ හට හිමිව තිබෙනවා. නයිජල් රත්වත්තේ එළඹෙන තරගාවලිය සඳහා නායකත්වයට පත්වූයේ පසුගිය දා පැවති එම ක්‍රීඩා සමාජයේ මහ සභා රැස්වීමේ දී ය. නයිජල් රත්වත්තේ පසුගිය 2019/20 තරග වාරයේ දී ද මහනුවර නායකත්වය දැරූ අතර එම තරගාවලිය අපරාජිතව නිමා කරමින් ශූරතාව නැවතත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2020/21 තරග වාරය සඳහා මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයේ නායකත්වය නයිජල් රත්වත්තේ හට හිමිව තිබෙනවා. නයිජල් රත්වත්තේ එළඹෙන තරගාවලිය සඳහා නායකත්වයට පත්වූයේ පසුගිය දා පැවති එම ක්‍රීඩා සමාජයේ මහ සභා රැස්වීමේ දී ය. නයිජල් රත්වත්තේ පසුගිය 2019/20 තරග වාරයේ දී ද මහනුවර නායකත්වය දැරූ අතර එම තරගාවලිය අපරාජිතව නිමා කරමින් ශූරතාව නැවතත්…