රණජයපුර ගිනි තැබුණු තණතීරු අතුරණයට අලුත් එකක්

126

පසුගිය 13 වැනිදා කැකිරාව රණජයපුර විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් තණතීරු අතුරණය (මැටින්) සඳහා යම් කිසි පිරිසක් විසින් ගිනි තබා එම විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ පුහුණුවීම් අඩපණ කර තිබූ අතර එම මාධ්‍ය වාර්තාව පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද (15) එම විද්‍යාලයට නව තණතීරු අතුරණයක් ලබා දීම සිදු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය 13 වැනිදා කැකිරාව රණජයපුර විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් තණතීරු අතුරණය (මැටින්) සඳහා යම් කිසි පිරිසක් විසින් ගිනි තබා එම විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ පුහුණුවීම් අඩපණ කර තිබූ අතර එම මාධ්‍ය වාර්තාව පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද (15) එම විද්‍යාලයට නව තණතීරු අතුරණයක් ලබා දීම සිදු…