සුනිල් නරින් පන්දුව දමා ගහන්නේ නැහැ!

188
 

කොල්කටා නයිට් රයිඩර්ස් කණ්ඩායමට අස්වැසිල්ලක් වෙමින් සුනිල් නරීන්ට එල්ල වී තිබුනු ‘සැක සහිත පන්දු යැවීමේ ඉරියව්වේ’ චෝදනාවෙන් ඔහුව නිදහස් කරන්නට IPL සැක සහිත පන්දු යැවීම් විමර්ෂණය කිරීමේ කමිටුව තීරණය කර තිබේ. මේ පිළිබඳව ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් බලධාරීන් පසුගිය ඉරිදා මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුනි.  නරීන් සැක සහිත ඉරියව්වකින් පන්දු යවන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොල්කටා නයිට් රයිඩර්ස් කණ්ඩායමට අස්වැසිල්ලක් වෙමින් සුනිල් නරීන්ට එල්ල වී තිබුනු ‘සැක සහිත පන්දු යැවීමේ ඉරියව්වේ’ චෝදනාවෙන් ඔහුව නිදහස් කරන්නට IPL සැක සහිත පන්දු යැවීම් විමර්ෂණය කිරීමේ කමිටුව තීරණය කර තිබේ. මේ පිළිබඳව ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් බලධාරීන් පසුගිය ඉරිදා මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුනි.  නරීන් සැක සහිත ඉරියව්වකින් පන්දු යවන…