යුද, ගුවන්, විදුලි හා වරාය ක්‍රීඩකයෝ අපරාජීතව පෙරමුණේ

215

වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව තවදුරටත් රට තුල ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණින් මන්චී ආයතනයේ අනුග්‍රාහකත්වය ඇතිව වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන “මන්චි වොලිබෝල් තරගාවලියේ” සුපර් ලීග් වටයේ පිරිමි තරග ඔක්තෝබර් 12, 13, සහ 14 මහරගම තරුණ සේවා ගෘහස්ථ පිටියේ දී හා මීගමුව ජේරාජ් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්විය. 2017 මන්චි ජාතික වොලිබෝල් තරගාවලිය ගලිගමුවෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව තවදුරටත් රට තුල ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණින් මන්චී ආයතනයේ අනුග්‍රාහකත්වය ඇතිව වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන “මන්චි වොලිබෝල් තරගාවලියේ” සුපර් ලීග් වටයේ පිරිමි තරග ඔක්තෝබර් 12, 13, සහ 14 මහරගම තරුණ සේවා ගෘහස්ථ පිටියේ දී හා මීගමුව ජේරාජ් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්විය. 2017 මන්චි ජාතික වොලිබෝල් තරගාවලිය ගලිගමුවෙන්…