යුධෝපකරණ බලකාය හා සිරි පැරකුම් ශූරතා දිනති

606

10 වන වරටත් පවත්වනු ලබන මන්චී ජාතික වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ අවසන් මහා තරග අද (18) මහරගම ජාතික තරුණ සේවා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවති අතර එහි ආධුනික අංශයේ කාන්තා සහ පිරිමි ශූරතා ජයග්‍රහණය කිරීමට පිළිවෙළින් බෝයගම සිරි පැරකුම් ක්‍රීඩා සමාජය හා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා යුධෝපකරණ ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය. සිරි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

10 වන වරටත් පවත්වනු ලබන මන්චී ජාතික වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ අවසන් මහා තරග අද (18) මහරගම ජාතික තරුණ සේවා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවති අතර එහි ආධුනික අංශයේ කාන්තා සහ පිරිමි ශූරතා ජයග්‍රහණය කිරීමට පිළිවෙළින් බෝයගම සිරි පැරකුම් ක්‍රීඩා සමාජය හා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා යුධෝපකරණ ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය. සිරි…