2020 පාසල් මහා තරග වීරයෝ – බවන්ත ජයසිංහ

801
 

පන්දු රකින, පන්දුවට වැරෙන් පහර දෙන, පන්දු යැවිය හැකි තුන් ඉරියව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුගේ වටිනාකම අනෙක් ක්‍රීඩකයින්ට වඩා ටිකක් හරි වැඩි බව අපිට පිළිගන්නම වෙනවා. අපි “පාසල් මහා තරග වීරයෝ” ලිපි මාලාවේ මෙවර අවධානය යොමු කරන්න හදන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ තුන් ඉරියව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක බවන්ත ජයසිංහ ගැනයි. >> 2020 පාසල් මහා තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පන්දු රකින, පන්දුවට වැරෙන් පහර දෙන, පන්දු යැවිය හැකි තුන් ඉරියව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුගේ වටිනාකම අනෙක් ක්‍රීඩකයින්ට වඩා ටිකක් හරි වැඩි බව අපිට පිළිගන්නම වෙනවා. අපි “පාසල් මහා තරග වීරයෝ” ලිපි මාලාවේ මෙවර අවධානය යොමු කරන්න හදන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ තුන් ඉරියව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක බවන්ත ජයසිංහ ගැනයි. >> 2020 පාසල් මහා තරග…