හිතුවක්කාර ඉන්දියානුවා ‘විරු පාජී’

18
Pal Pillai /Getty Images

පාසල් ගොස් පැමිණි දිල්ලියේ කුඩා දරුවෙකු සිය පාසල් බෑගය වෙනදාට විසිකර දමන තැනටම තල්ලු කර දැම්මේය. සෑම තත්පරයක්ම ඔහුට මහමෙරක් මෙන් වටී. ඔහුට පමණක් නොව ක්‍රිකට් ආගමක් කරගත් ඔහුගේ අසල්වැසි කුඩා මිතුරන්ට ද පාසලෙන් පිට ගෙවෙන සෑම මොහොතක්ම අතිශය වැදගත් විය. මෙම දරුවන්ට නායකත්වය දුන් විරේන්ද්‍ර සේවාග් දරුවා ඉන්දියානු කණ්ඩායම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාසල් ගොස් පැමිණි දිල්ලියේ කුඩා දරුවෙකු සිය පාසල් බෑගය වෙනදාට විසිකර දමන තැනටම තල්ලු කර දැම්මේය. සෑම තත්පරයක්ම ඔහුට මහමෙරක් මෙන් වටී. ඔහුට පමණක් නොව ක්‍රිකට් ආගමක් කරගත් ඔහුගේ අසල්වැසි කුඩා මිතුරන්ට ද පාසලෙන් පිට ගෙවෙන සෑම මොහොතක්ම අතිශය වැදගත් විය. මෙම දරුවන්ට නායකත්වය දුන් විරේන්ද්‍ර සේවාග් දරුවා ඉන්දියානු කණ්ඩායම…