ඩයලොග් රග්බි ලීග් දෙවන වටයේ තරග කාලසටහන නිකුත් වෙයි

2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ පළමු වටය පසුගිය සතියේ දී නිමාවට පත්විය. එහිදී මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය අපරාජිතව තරගාවලියේ පෙරමුණ හිමිකර ගෙන සිටින අතර වැඩිම ලකුණු ලාභියා සහ වැඩිම උත්සාහක දිනුම් ප්‍රමාණයක් වාර්තා කළ ක්‍රීඩකයා CR & FC කණ්ඩායමට අයත්ව ඇත.  

මහනුවර අපරාජිතව පළමු වටය නිමා කරයි

2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ ………..

තරගාවලියේ දෙවන වටයේ තරග ජනවාරි මස 25 වනදා ආරම්භ වීමට නියමිතය. සති 9 ක් පුරා පැවැත්වෙන මෙම වටයට තරග 28 ක් ඇතුළත්ව ඇත. එම තරග වටය මාර්තු මස 08 වනදා දක්වා පැවැත්වේ. 

පසුගිය වසරේ තරගාවලිය සඳහා හඳුන්වා දුන් සුපිරි තරග වටය මෙවර තරගාවලියට ද ඇතුළත් වන අතර එය දෙවන වටය අවසන් වීමෙන් පසු ආරම්භ වීමට නියමිතය. 

මෙම සුපිරි තරග වටයේ දී තරගාවලියේ මුල් ස්ථාන 4 දිනා ගන්නා කණ්ඩායම් කුසලානය සඳහා තරග වදින අතර අනෙක් කණ්ඩායම් පළඟ ශූරතාවය සඳහා තරග වැදීමට නියමිතය. 

DRL 2019/20 පළමු වටයේ දක්ෂයින් කවුද? | What The Ruck

Watch how Yuzraan Lantra and Inshaf Caffoor ………

තරගාවලියේ දෙවන වටයේ තරග කාලසටහන මෙසේයි. 

දෙවන වටය
තරගයදිනයකණ්ඩායම  vsකණ්ඩායම ක්‍රීඩාංගණයවේලාව
2925 ජනවාරිසෙනසුරාදාහැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජයvsයුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයහැව්ලොක් පාක්6.30 pm
3025 ජනවාරිසෙනසුරාදාගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයvsමහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය රත්මලාන4.15 pm
3125 ජනවාරිසෙනසුරාදානාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයvsCR & FC වැලිසර4.15 pm
3226 ජනවාරිඉරිදාCH & FCvsපොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයතුරඟ තරග පිටිය4.15 pm
3331 ජනවාරි සිකුරාදාගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයvsයුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයරත්මලාන4.15 pm
341 පෙබරවාරිසෙනසුරාදාCR & FCvsහැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජයලොන්ග්ඩන් ප්ලේස්4.15 pm
352 පෙබරවාරිඉරිදාමහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයvsCH & FCනිත්තවෙල4.15 pm
362 පෙබරවාරිඉරිදාපොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයvsනාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයපොලිස් පාක්4.15 pm
377 පෙබරවාරි සිකුරාදාCR & FC vsගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයලොන්ග්ඩන් ප්ලේස්4.15 pm
388 පෙබරවාරිසෙනසුරාදායුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයvsමහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය වැලිසර4.15 pm
398 පෙබරවාරිසෙනසුරාදාපොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයvsහැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජයපොලිස් පාක්4.15 pm
409 පෙබරවාරිඉරිදානාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයvsCH & FCවැලිසර4.15 pm
4114 පෙබරවාරි සිකුරාදාපොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයvsගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයපොලිස් පාක්4.15 pm
4214 පෙබරවාරි සිකුරාදාහැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජයvsCH & FCහැව්ලොක් පාක්6.30 pm
4315 පෙබරවාරිසෙනසුරාදානාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයvsමහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය වැලිසර4.15 pm
4416 පෙබරවාරිඉරිදායුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයvsCR & FC වැලිසර4.15 pm
4521 පෙබරවාරි සිකුරාදාහැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජයvsනාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයහැව්ලොක් පාක්6.30 pm
4622 පෙබරවාරිසෙනසුරාදාපොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයvsයුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයපොලිස් පාක්4.15 pm
4722 පෙබරවාරිසෙනසුරාදාCH & FCvsගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයතුරඟ තරග පිටිය4.15 pm
4823 පෙබරවාරිඉරිදාමහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයvsCR & FC නිත්තවෙල4.15 pm
4928 පෙබරවාරි සිකුරාදාගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයvsනාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයරත්මලාන4.15 pm
5028 පෙබරවාරි සිකුරාදායුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයvsCH & FCවැලිසර4.15 pm
511 මාර්තුඉරිදාපොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයvsCR & FCපොලිස් පාක්4.15 pm
521 මාර්තුඉරිදාමහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයvsහැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජයනිත්තවෙල4.15 pm
536 මාර්තු සිකුරාදායුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයvsනාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයවැලිසර4.15 pm
548 මාර්තුඉරිදාCR & FC vsCH & FCලොන්ග්ඩන් ප්ලේස්4.15 pm
558 මාර්තුඉරිදාහැව්ලොක් ක්‍රීඩා සමාජයvsගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජයහැව්ලොක් පාක්6.30 pm
568 මාර්තුඉරිදාමහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය vsපොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයනිත්තවෙල4.15 pm

>> තවත් රග්බි පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න – රග්බි පිටුවට <<