බෝගොඩ හොඳම 10 දෙනා අතරට එද්දී සෙනිරු ලොව සිව්වැන්නා වෙයි

498
Image Courtesy - NOCSL

ආර්ජෙන්ටිනාවේ දී පැවැත්වෙන 3 වන යොවුන් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේ ජවන හා පිටිය ඉසව් වෙනුවෙන් සහභාගී වූ ඩිලාන් බෝගොඩ හා සෙනිරු අමරසිංහ පිළිවෙළින් ලෝකයේ 9 වන ස්ථානය හා 4 වන ස්ථානය ලබා ගනිමින් තරගාවලිය අවසන් කරනු ලැබීය. සීතල අතරින් සෙනිරු සහ ඩිලාන් ඉදිරියට එති ආර්ජෙන්ටිනාවේ දැන් ක්‍රියාත්මක යූත් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ආර්ජෙන්ටිනාවේ දී පැවැත්වෙන 3 වන යොවුන් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේ ජවන හා පිටිය ඉසව් වෙනුවෙන් සහභාගී වූ ඩිලාන් බෝගොඩ හා සෙනිරු අමරසිංහ පිළිවෙළින් ලෝකයේ 9 වන ස්ථානය හා 4 වන ස්ථානය ලබා ගනිමින් තරගාවලිය අවසන් කරනු ලැබීය. සීතල අතරින් සෙනිරු සහ ඩිලාන් ඉදිරියට එති ආර්ජෙන්ටිනාවේ දැන් ක්‍රියාත්මක යූත් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේ…