සුමංගලයින්, සිල්වෙස්තරයින්ව අනුකම්පා විරහිතව පලවාහරියි

128
 

ඩයලොග් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ ‘B කාණ්ඩය’ යටතේ මහනුවර සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය සහ මහනුවර සුමංගල විද්‍යාලය අතර අද (07) පැවති තරගයෙන් ලකුණු 42-07ක් ලෙසින් දරුණු පසුබෑමකට මුහුණ දීමට මහනුවර සිල්වෙස්තර ක්‍රීඩකයින්ට සිදු විය. තර්ස්ටන් ප්‍රහාරයෙන් මරාදාන විරුවන් අසරණ වෙයි ඩයලොග් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තරගයක් අද (06)…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඩයලොග් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ ‘B කාණ්ඩය’ යටතේ මහනුවර සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය සහ මහනුවර සුමංගල විද්‍යාලය අතර අද (07) පැවති තරගයෙන් ලකුණු 42-07ක් ලෙසින් දරුණු පසුබෑමකට මුහුණ දීමට මහනුවර සිල්වෙස්තර ක්‍රීඩකයින්ට සිදු විය. තර්ස්ටන් ප්‍රහාරයෙන් මරාදාන විරුවන් අසරණ වෙයි ඩයලොග් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තරගයක් අද (06)…