සනත් ජයසූරිය – ඒ නම විතරක් ඇති!

1752

90 දශකයේ අග භාගයේ හා 2000 දශකය පුරාවටම ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වන ක්‍රිකට් තරගයක් නැරඹීමට රූපවාහිනිය අසලින් වාඩි වූ සෑම ප්‍රේක්ෂකයකුම විමසූ එක් පැනයක් තිබේ. “සනත් අවුට් ද?” එසේම එම දශකයේ ක්‍රිකට් නැරඹූ ප්‍රේක්ෂකයන් අතරින් ඔහු දැවී ගිය විට රූපවාහිනිය වසා නොදැමූ ප්‍රේක්ෂකයෙකු ඇතැයි මම නොසිතමි. ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

90 දශකයේ අග භාගයේ හා 2000 දශකය පුරාවටම ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වන ක්‍රිකට් තරගයක් නැරඹීමට රූපවාහිනිය අසලින් වාඩි වූ සෑම ප්‍රේක්ෂකයකුම විමසූ එක් පැනයක් තිබේ. “සනත් අවුට් ද?” එසේම එම දශකයේ ක්‍රිකට් නැරඹූ ප්‍රේක්ෂකයන් අතරින් ඔහු දැවී ගිය විට රූපවාහිනිය වසා නොදැමූ ප්‍රේක්ෂකයෙකු ඇතැයි මම නොසිතමි. ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ…