ඇතුලත ගිනි පිටතට දුන් අය ගැන ICCය තීරණයක් ගනී

11

තම සංවිධානය තුල සිටින ඉහළ කළමනාකාරිත්වයේ ඇතැම් නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානයෙන් සිටීමට සිදුව ඇති බව අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කොට තිබුණි. T20 කුසලානය කල් යන කතාවට ICCයෙන් උත්තර ඒ අනුව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන්ව තිබුණේ සංවිධානයෙහි මුල් පෙළ නිළධරයින් අතරේ පමණ සංසරණය විය යුතු වැදගත්, එමෙන්ම රහස්‍යභාවය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තම සංවිධානය තුල සිටින ඉහළ කළමනාකාරිත්වයේ ඇතැම් නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානයෙන් සිටීමට සිදුව ඇති බව අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කොට තිබුණි. T20 කුසලානය කල් යන කතාවට ICCයෙන් උත්තර ඒ අනුව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන්ව තිබුණේ සංවිධානයෙහි මුල් පෙළ නිළධරයින් අතරේ පමණ සංසරණය විය යුතු වැදගත්, එමෙන්ම රහස්‍යභාවය…