සත් සාමාජික ශූරතාවය CH&FC උදුරා ගනියි

468
 

බස්නාහිර පළාත් සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලිය අද (23) දිනය පුරා පොලිස් ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී පැවැත්විය. එහි දී ලකුණු 19-14ක්  වශයෙන් නාවික හමුදා “A” කණ්ඩායම පරදවමින් කුසලාන ශූරතාව දිනා ගන්නට CH&FC “A” කණ්ඩායම සමත් විය. තරගාවලියේ පළඟ හා බඳුන කුසලාන පිළිවෙළින් CH&FC “B” කණ්ඩායම හා ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම විසිනි දිනා ගන්නා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

බස්නාහිර පළාත් සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලිය අද (23) දිනය පුරා පොලිස් ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී පැවැත්විය. එහි දී ලකුණු 19-14ක්  වශයෙන් නාවික හමුදා “A” කණ්ඩායම පරදවමින් කුසලාන ශූරතාව දිනා ගන්නට CH&FC “A” කණ්ඩායම සමත් විය. තරගාවලියේ පළඟ හා බඳුන කුසලාන පිළිවෙළින් CH&FC “B” කණ්ඩායම හා ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම විසිනි දිනා ගන්නා…