ශ්‍රී ලංකා රග්බිවලට උසස් වීමක්

649
 

ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායම 2017 වසරෙන් පසු නැවතත් ආසියානු ශ්‍රේණිගත කිරීමේ 3 වන ස්ථානය වෙත උසස් වීමක් ලබා ඇත. පසුගිය වසරේ දී අවාසනාවන්ත අයුරින් අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයෙන් චීනයට එදිරිව තරගාවලියෙන් ඉවත් වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවසානයේ දී 5 වන ස්ථානයෙන් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදු විය. මෙවර පළමු අදියර අවසානවත්ම පැහැදිලි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා රග්බි කණ්ඩායම 2017 වසරෙන් පසු නැවතත් ආසියානු ශ්‍රේණිගත කිරීමේ 3 වන ස්ථානය වෙත උසස් වීමක් ලබා ඇත. පසුගිය වසරේ දී අවාසනාවන්ත අයුරින් අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයෙන් චීනයට එදිරිව තරගාවලියෙන් ඉවත් වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවසානයේ දී 5 වන ස්ථානයෙන් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදු විය. මෙවර පළමු අදියර අවසානවත්ම පැහැදිලි…