ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ ඉසව් කිහිපයකටම අයදුම්පත් කැඳවයි

288
46th National Sports

46 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල යටතේ පවත්වනු ලබන මැරතන්, තරග ඇවිදීම සහ පාපැදි රේසිං තරග ඉසව්වලට එහි සංවිධායකයින් විසින් මේ වන විට අයදුම්පත් කැඳවා ඇත. තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය සහ ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන 46 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලට සමගාමීව පවත්වනු ලබන මැරතන්, තරග ඇවිදීම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

46 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල යටතේ පවත්වනු ලබන මැරතන්, තරග ඇවිදීම සහ පාපැදි රේසිං තරග ඉසව්වලට එහි සංවිධායකයින් විසින් මේ වන විට අයදුම්පත් කැඳවා ඇත. තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය සහ ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන 46 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලට සමගාමීව පවත්වනු ලබන මැරතන්, තරග ඇවිදීම…