විනිසුරුට පහරදීමත් සමඟ බ්ලූස්ටාර්-කොළඹ තරගය අතහැර දැමේ

882

විනිසුරු මොහොමඩ් අශාඩ් හට ප්‍රේක්ෂකයින් විසින් පහර දීමත් සමඟ බ්ලූස්ටාර් ක්‍රීඩා සමාජය හා කොළඹ ක්‍රීඩා සමාජය අතර තරගය අතහැර දැමීමට සිදු විය. බ්ලූස්ටාර් ක්‍රීඩා සමාජය ගෝල 1-1ක් ලෙස තරගයේ ගෝල සම කළ අවස්ථාවේ මේ සිදුවීම සිදු වූ අතර තරගය කළුතර වර්නන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. විශිෂ්ට හඹා යාමක් නමුත් දඬුවම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

විනිසුරු මොහොමඩ් අශාඩ් හට ප්‍රේක්ෂකයින් විසින් පහර දීමත් සමඟ බ්ලූස්ටාර් ක්‍රීඩා සමාජය හා කොළඹ ක්‍රීඩා සමාජය අතර තරගය අතහැර දැමීමට සිදු විය. බ්ලූස්ටාර් ක්‍රීඩා සමාජය ගෝල 1-1ක් ලෙස තරගයේ ගෝල සම කළ අවස්ථාවේ මේ සිදුවීම සිදු වූ අතර තරගය කළුතර වර්නන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. විශිෂ්ට හඹා යාමක් නමුත් දඬුවම්…