ක්‍රිකට් තරගයක දී ක්‍රීඩකයෙක් දැවී යා හැකි ආකාර බොහොමයක් තිබුනත් Stumps (විකට් ඉනි) මුල් කරගනිමින් සිදු වන දැවී යාම් සඳහා ප්‍රේක්ෂකයන්, ක්‍රීඩකයන් වැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා. ස්ටම්ප් කිරීම, දුවද්දී දැවී යාමට ලක් වීම මෙම දැවී යාම් ගොන්නට ඇතුළත් වන අතර මේ අතරින් පන්දුව කෙළින්ම කඩුල්ලේ වැදීමෙන් සිදු වන දැවී යාම් සඳහා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ක්‍රිකට් තරගයක දී ක්‍රීඩකයෙක් දැවී යා හැකි ආකාර බොහොමයක් තිබුනත් Stumps (විකට් ඉනි) මුල් කරගනිමින් සිදු වන දැවී යාම් සඳහා ප්‍රේක්ෂකයන්, ක්‍රීඩකයන් වැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා. ස්ටම්ප් කිරීම, දුවද්දී දැවී යාමට ලක් වීම මෙම දැවී යාම් ගොන්නට ඇතුළත් වන අතර මේ අතරින් පන්දුව කෙළින්ම කඩුල්ලේ වැදීමෙන් සිදු වන දැවී යාම් සඳහා…