2018 වසරේ පැවති දකුණු ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ දී සහ ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ දී නව වාර්තාවක් සමඟින් 400m ඉසව්වේ රන් පදක්කම් ජයග්‍රහණය කරමින් කරළියට පැමිණ, ගෙවී ගිය වසරේ දකුණු ආසියානු තරගාවලියේ දී ද 400m ඉසව්වෙන් ලක්මව රනින් සැරසූ ඔහු නමින් අරුණ දර්ශන ය. Photo Story: අතීතය –…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2018 වසරේ පැවති දකුණු ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ දී සහ ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ දී නව වාර්තාවක් සමඟින් 400m ඉසව්වේ රන් පදක්කම් ජයග්‍රහණය කරමින් කරළියට පැමිණ, ගෙවී ගිය වසරේ දකුණු ආසියානු තරගාවලියේ දී ද 400m ඉසව්වෙන් ලක්මව රනින් සැරසූ ඔහු නමින් අරුණ දර්ශන ය. Photo Story: අතීතය –…