බංග්ලාදේශ සංචාරය තවත් කල් යයි ද?

94

බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ඉල්ලීම් කිහිපයක් නිසා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය තවත් කල් යෑමේ අවදානමක් ඇති බව Thepapare.com වෙත වාර්තා වේ.  බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් බලධාරීන් සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අතර බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ නිරෝධායන කාලසීමාව ගැන සාකච්ඡා වට කිහිපයක්ම පැවැත්වුනු අතර මේ වන විටත් එම ගැටළුව සමතයකට පත්ව නැත.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ඉල්ලීම් කිහිපයක් නිසා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය තවත් කල් යෑමේ අවදානමක් ඇති බව Thepapare.com වෙත වාර්තා වේ.  බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් බලධාරීන් සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අතර බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ නිරෝධායන කාලසීමාව ගැන සාකච්ඡා වට කිහිපයක්ම පැවැත්වුනු අතර මේ වන විටත් එම ගැටළුව සමතයකට පත්ව නැත.…